Internetové stránky určené zájemcům o výuku latiny
Obsah: Začátečníci, ročníky I., II., III., IV.  |  Varia  |  Slovníky  |  Reálie  |  FAQ  |  Pro volné chvíle

Z latinských zpráv (8. 3. 2019)

Aer in Finnia purus

Ex relatione de qualitate aeris (2018 World Air Quality), quam ordines Greenpeace et Airvisual hac septimana divulgaverunt, nonaginta centesimae (90%) hominum aerem inquinatum spirant. Finnia autem qualitate aeris secundo loco post Islandiam posita est. Pessima est qualitas aeris in Bangladesa, Pakistania, India, Afganistania, optima, praeter Islandiam et Finniam, in Australia, Estonia Suetiaque.

Adnotatio: Ex supra dicta relatione Czechia tricesimum quintum (35.) locum ex septuaginta tribus (73) terris cum inquinatissimo aere assecuta est - puriorem aera exempli gratia Slovakia habet, quae usque quadragesimum (40.) locum obtinet.

Čistota ovzduší ve Finsku je skvělá

Podle zprávy o čistotě ovzduší (2018 World Air Quality), kterou tento týden zveřejnily organizace Greenpeace a Airvisual, dýchá 90% lidí znečištěný vzduch. Finsko si však v kvalitě ovzduší drží druhé místo za Islandem. Nejvíce znečištěný vzduch je v Bangladéši, Pákistánu, Indii a Afgánistánu, naopak nejlépe jsou na tom, kromě Islandu a Finska, ještě Estonsko a Švédsko.

Poznámka: Podle výše zmíněné zprávy se Česko umístilo na 35. místě ze 73 zemí s největším značištěním vzduchu - čistší ovzduší má například Slovensko, které obsazuje až 40. místo.

Převzato z Nuntii Latini - https://areena.yle.fi/1-1931339. Překlad MP.

Vybrané slovní obraty:

āēr pūrus / inquinātus – čistý / znečištěný vzduch;
hāc septimānā (abl. časový) – tento týden (v tomto týdnu);
secundō locō (abl. místa) – na druhém místě;
optima / pessima quālitās āēris – nejlepší / nejhorší kvalita vzduchu;

Kurz latiny pro začátečníky

(2018/9, Centrum pro rodinu, Stojanovo nám. Kroměříž, ČT 16:15)

Začátečníci - miniobsah:
-
Co jsme dělali minule
- Co budeme dělat příště
- Snadné latinské příběhy (Ritchie)
- Překlady pro domácí opakování
- Latinsky aktivně - Návody na jednoduchou latinskou konverzaci.
- Podrobný výklad vybraných kapitol z gramatiky

Na příště (28. března)

L: Prō futūrō legēmus textum Hannibal, Hamilcaris fīlius (pars grammatica: superlātīvus, imperfectum, futūrum I., quārta (IV.) et quīnta (V.) dēclīnātiō) et octávum (8.) capitulum ex narrātiōne dē Perseō in pāginā sextā (6.) cum Anglicā īnscrīptiōne The Rescue (Cōnservātiō).

Proximā scholā etiam labōrābimus cum fābulā Leō Senex et Vulpēs, quam autem nōn necesse est vōbīs praeparāre, tantum eam dē interretī dētrahere sufficit.

CZ: Příště budeme číst text Hannibal, Hamilcaris fīlius (gramatika: superlativ, imperfektum, futurum I, 4. a 5. dekl.) a 8. kapitolu z příběhu o Perseovi na straně 6 s anglickým názvem The Rescue (Záchrana).

Příští hodinu budeme také pracovat s bajkou Leō Senex et Vulpēs, kterou si však nemusíte předem připravovat, stačí si ji pouze stáhnout z internetu.

Gramatika

Ačkoliv jsme se v některých textech již setkali se substantivy 4. a 5. deklinace, dosud jsme tuto část gramatiky vlastně důkladně neprobrali. Za nejvhodnější pomůcku pro osvojení tohoto nového učiva pokládám tabulku Přehled skloňování latinských substantiv. Všechno zde má svůj význam, především si všimněte barevného pozadí jednotlivých polí.

Když si tabulku dobře prohlédnete, zjistíte, že modře je zde zvýrazněno skloňování 1. a 5. deklinace. Obě tato skloňování mají několik společných vlastností: 1) v jejich koncovkách převažují otevřené samohlásky "a" a "e" (přívlastek "otevřené" znamená, že se při jejich vyslovování naše ústa přirozeně otevírají více, než při vyslovování jiných vokálů); 2) u obou deklinací výrazně převažují substantiva ženského rodu, jen výjimečně se najdou některá maskulina a nejsou zde žádná neutra; 3) skloňování 1. a 5. deklinace bývá pravidelné, výjimky jsou zcela ojedinělé a pokud jsou, tak se týkají hlavně slov cizího (např. řeckého) původu.

Zelenou barvou je pak vyznačeno pozadí 2. a 4. deklinace. Je to proto, že: 1) v koncovkách zde převažují uzavřené vokály "o" a "u" (uzavřené samohlásky jsou ty, při jejichž vyslovování se nám rty uzavírají do kroužku); 2) naprostá většina substantiv 2. a 4. deklinace jsou maskulina, feminina se tu vyskytují jen výjimečně; 3) podle 2. i 4. deklinace skloňujeme již i neutra, ale ta bývají pravidelná.

A nakonec žlutá barva pozadí náleží 3. deklinaci. V jejích koncovkách převažuje sice vokál "i", ale na rozdíl od ostatních skloňování je jinak velmi nepravidelná. Má nejvíce vzorů i nejvíce odchylek a rozmanitých nepravidelností. Stejně tak u ní nelze ani jednoduše tipovat rod substantiv, což by se nám u ostatních deklinací mohlo v naprosté většině případů úspěšně dařit jen na základě znalosti základních vlastností "modrých" a "zelených" polí tabulky. Na to, abychom si dokázali osvojit skloňování 3. deklinace na vysoké úrovni, už potřebujeme hodně úsilí, získávání zkušeností i vynalézání pomůcek a mnemotechnických nástrojů. Žlutá říká pozor, tady už to tak snadno nepůjde.

Podrobný výklad gramatiky 4. a 5. deklinace naleznete v učebnici Špaňár-Kettner na stranách 76 a 80, nebo v běžně dostupných přehledech latinské mluvnice.

Informace k minulé lekci (21. březen)

L: Proximē vertēbāmus ē sermōne Latīnō in Bohemicum textum Dē bellīs (pars grammatica: futurum I.) et septimum (7.) capitulum ex narrātiōne dē Perseō in pāginā sextā (6.) cum Anglicā īnscrīptiōne A Human Sacrifice (Sacrificium hūmānum).

CZ: Posledně jsme překládali z jazyka latinského do češtiny text Dē bellīs (gramatika: futurum I.) a 7. kapitolu z příběhu o Perseovi na straně 6 s anglickým názvem A Human Sacrifice (Lidská oběť).

Gramatika

Probraná gramatika - futurum I. Od sloves 1. a 2. konjugace se tvoří podobně jako imperfektum (pomocí přípon "-ābō, -ābis atd." ke kořeni slov 1. konjugace;
"-ēbō, -ēbis atd." ke kořeni slov 2. konjugace). Příklady: "laudābō, laudābis", "monēbō, monēbis" atd.

Futurum I od sloves 3. a 4. konjugace se tvoří pomocí koncovek s převažující samohláskou "E", kromě 1. osoby sg., kde je koncovka "-(i)am". Příklady: "legam, legēs", "capiam, capiēs", "audiam, audiēs" atd.

Výklad této gramatiky najdete v učebnici Špaňár-Kettner na stranách 68 a 71-72. Nebo můžete využít materiál Futurum I. sloves 1. a 2. konjugace (PDF) i s cvičením a řešením k němu; dále Futurum I. sloves 3. a 4. konjugace (PDF) s cvičením a řešením k němu.

Ritchie's Fabulae Faciles

Zde najdete materiál pro potřeby četby ze snadných latinských textů Ritchie's Fabulae Faciles. Tuto e-knihu lze bezplatně stáhnout kliknutím na uvedený odkaz. Její asi jedinou velkou nevýhodou pro nás je, že její slovník i komentář jsou pouze v anglické verzi. Pokud se s tím nějak vyrovnáme, můžeme těžit z řady jejích výhod. Kniha je dobře obsahově propracovaná a určená k tomu, aby svého čtenáře-začátečníka pomocí (jak doufám i) dobrodružného a napínavého děje postupně provázela jednoduchou gramatikou, která dlouhodobě cvičí a upevňuje čtenářovy zkušenosti a návyky při práci s textem. Kniha by měla vést při poctivé práci také k rozšiřování slovní zásoby, hlavně u frekventovaných slov.

Abychom si nemuseli tisknout knihu celou, ale také z důvodu úspory papíru, jsem převedl některé důležité části do dvoustránkového formátu (1 list = 2 strany), což je výhodné zvláště kvůli tomu, že ke každé sudé stránce vždy patří lichá strana se slovíčky a komentářem (výsledkem bude méně listování, ale také drobnější písmo). Co byste si mohli vytisknout, pokud chcete plně využívat aparát kontextuálního slovníčku a komentáře:


- Úvodní část knihy s frekvenčním slovníkem (slova s častým výskytem v textu, která nejsou v kontextuálním slovníčku) a seznam užívaných zkratek. (Podle originálního číslování strany VII-XII.)
- Abecedně řazený základní slovník - pro snadnější nalezení slova s častým výskytem, které je vynecháváno v kontextuálním slovníku. (Podle originálního číslování strany 125-128.)
- Perseův příběh - všech 12 kapitol na 5 listech. (Podle originálního číslování strany 2-11.)

POZOR! U výše přiložených souborů jsem už provedl zvětšení písma na hodnotu 107% kvůli lepší čitelnosti, takže už nemusíte ani toto nastavení měnit ručně sami. Další zvětšování písma by už mohlo vést k tomu, že by se okraje dostaly mimo tiskovou oblast, což by celý výtisk znehodnotilo. Výše upravené soubory už tedy nevyžadují žádné další nastavení, stačí jen zadat tisk. Pokud si s něčím nebudete vědět rady, napište mi, individuálně vám poradím.

Překlady textů pro domácí opakování

Zde vám budu poskytovat po omezenou dobu bilingvní latinsko-české překlady starších textů, které jsme společně již přeložili. Tyto překlady slouží především k tomu, abyste si je mohli vytisknout a podle potřeby během krátkých chvilek svého volna si z nich četli a opakovali gramatické jevy, orientaci v textu, slovní obraty a slovní zásobu. Může stačit i pár minut denně k dosažení velkého pokroku. Chci vám tímto co nejvíce usnadnit domácí přípravu. Překlady vám budu poskytovat, pokud mi to dovolí časové možnosti, a jen v případě, že o to budete jevit zájem.

Seznam textů k opakování:

Lentulus, Cicerōnis gener (7. 2. 2019)
Dē Mercuriō (7. 2. 2019)
Ritchieho Perseus - 3. kapitola "Perseus je poslán na své cesty" (7. 2. 2019)
Dē rēgnō Persārum (21. 2. 2019)
Ritchieho Perseus - 4. kapitola "Perseus dostává svou výzbroj" (21. 2. 2019)
Mōrēs Rōmānōrum (28. 2. 2019)
Ritchieho Perseus - 5. kapitola "Hlava Gorgony" (28. 2. 2019)
Mare Mortuum ārēscit (28. 2. 2019)
Ritchieho Perseus - 6. kapitola "Mořský had" (7. 3. 2019)
Dē bellīs (21. 3. 2019)

I. ročník

Lekce:

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Slovíčka k lekci:

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Školní latinský slovník (pracovní verze)

Texty:

Dē Italiā (1. deklinace, 1. konjugace),
Elephantī (1. a 2. deklinace),
Dē metallīs (2. dekl. - neutra),
Rōmānī et Etruscī (2. dekl., ind. préz.),
Fābulae antīquae (1.-2. dekl., sloveso ESSE),
Caesar ad Alesiam (1.-2. dekl., slovesa 3. konjugace),
Sicilia, īnsula Italiae (1.-2. dekl., sloveso „esse“, ind. préz. 1., 2. a 4. konj.),
Aesculapius, prīmus medicus Graecōrum (1.-2. dekl., ind. préz. všech konjugací),
Rūsticus Sabīnus et vīcīnus (pádové vazby u sloves),
Dē Diānā et Minervā (1.-2. dekl., ind. préz. 1.-2. konj.),
Dē Graecōrum et Rōmānōrum deīs (1.-2. dekl., sloveso „esse“, 1.-3. konj.),
In scholā Rōmānā (1.-2. dekl., ind. préz. všech konj.),
Aegyptus, rēgnum Africae (1.-2. dekl., ind. préz. všech konj.),
Aquila et cunīculus (1.-2. dekl.; ind. préz. všech konj.; pádová vazba u sloves)
Dē amīcitiā lupī fābula (ind. impf.),
Germānī antīquī (ind. impf.),
Concordiā parvae rēs crēscunt (3. dekl. - vzor "miles", ind. impf., sloveso ESSE),
In hortō nostrō (3. dekl. m+f),
Dē Rōmānīs (3. dekl. m+f),
Cicerō, ōrātor clārus (3. dekl. m+f),
Capitōlium (3. dekl. m+f),
Pāvō et grūs (3. dekl. m+f),
Multa maria (3. dekl. - neutra),
Dē leōne magnō et mūre parvulō (skloňování všech deklinací, včetně adjektiv),
Dē Achille (3. dekl. - adjektiva),
Dēscrīptiō Italiae (3. dekl. - adjektiva),
Sōcratēs et pondus aurī (participium préz. akt.),
Lentulus, Cicerōnis gener (stupňování adjektiv),
Dē Mercuriō (skloňování 1.-3. dekl., imperfektum),
Dē rēgnō Persārum (stupňování adjektiv),
Mōrēs Rōmānōrum (nepravidelné stupňování),
Lēgēs et mōrēs Lacedaemoniōrum (adverbia, perfektum, pádová vazba sloves),
Asinus et equus (adverbia, přímá řeč, zájmena, dva zápory, pasivum, futurum I),
Živá latinská slova (stupňování adverbií a adjektiv),
Vulpēs Pācem Annuntiāns (pf., participium préz. akt., adverbia, stupňování, „nōlī + inf.“, přímá řeč),
Puerī in scholā (futurum I. a opakování 1. a 2. deklinace),
Dē bellīs (imperfektum, futurum I, dva zápory),
Dē lupō ēsurientī (futurum I. a participium préz. akt.),
Dē ēducātiōne in Spartā (stupňování adjektiv, participium préz. akt.),
Dē nātūrā Finlandiae (slovesa změny stavu, číslovky, stupňování, nom. s inf.).

Bajky o lvu a lišce (k tisku všechny na jednom listu):
└► Leō Senex et Vulpēs, 2 verze (supinum; ind. pf. akt., participium préz. akt.),
└► Leō Inclūsus et Vulpēs (slovosled; participia pf. a préz.; deponencia),
└► Vulpēs et Lūna (vazba ak. s inf., defektiva, ablativ absolutní, participia, gerundivum),
└► Vulpēs Mortem Simulāns et Agricola (Ind. pf. a pqpf. akt.; „eō“ a složeniny; abl. časový a instrumentální; semideponencia; defektiva).

Latinské vtipy:
└► Vir et fēmina (stupňování adverbií, perfektum, 4. dekl., zájmena),
└► Duo amīcī in silvā (adverbia, stupňování, zájmena, deponencia, akuzativ s infinitivem, přímé otázky),
└► Christiānus bonus et ursus (stupňování, deponencia, zájmena, dvojí akuzativ, supinum II, participium préz. akt.),
└► Homō cum cane in tabernā (deponencia, participium pf. pas., relativa, gerundium, fut. II, akuz. s inf., supinum, abl. absolutní, věta snahová),
└► Dē ductōribus facētiae (participia, deponencia, zájmena, 1.-3. dekl., dvojí akuz. u sloves myšlení, abl. místa).

Ostatní:
Pater noster,
Salutem et pacem sanctam, Alma nox - latinské koledy,
Zpráva o narození Ježíška (biblická bilingva - srovnání dvou překladů: 1. verze podle moderního překladu v intencích klasické latiny a 2. podle nejrozšířenějšího latinského překladu, tzv. Vulgáty),
Crēdō.
Srovnání latiny a moderních jazyků na základě textu Pater noster.
Ritchie's Fabulae Faciles (Snadné latinské texty se slovníkem a komentářem v angličtině, bezplatná e-kniha).

Gramatika:

>>> Učebnice latiny pro gymnázia <<<
Generátor slovesných tvarů všech konjugací

SLOVESA - PRÉZENTNÍ KMEN: Jednotný přehled "příznaků" 1.-4. konjugace.
└► Indikativ prézentu všech konjugací.
└► Časování sloves v ind. préz - cvičení i s řešením.
└► Indikativ imperfekta sloves I.-IV. konjugace.
└► Ind. impf. I.-IV. konjugace - cvičení i s řešením.
└► Futurum I. sloves 1. a 2. konjugace (PDF) a cvičení s řešením.
└► Futurum I. sloves 3. a 4. konjugace (PDF) a cvičení s řešením.
SLOVESA - PERFEKTNÍ KMEN: Jak se snadno naučit perfektní kmen.
└► Indikativ perfekta aktiva.
SLOVESA - SUPINOVÝ KMEN.
└► Indikativ perfekta pasiva.
└► Supinum.
└► Přehled perfektního a supinového kmene.
Sloveso ESSE a složeniny.
└► ESSE a složeniny - cvičení i s řešením.

SUBSTANTIVA: Přehled skloňování latinských substantiv.
└► Přehled skloňování III. deklinace ("tabulka univerzálka").
└► Přehled rodů III. deklinace podle zakončení substantiv (nepovinné).
└► Určení rodu substantiv III. dekl. pomocí vhodných adjektiv.
└► Křížovka k substantivům III. deklinace s řešením.
└► III. dekl. (m+f) - cvičení i s řešením (rozpoznávání vzorů).

Přídavná jména (adiectīva).
Příslovce (adverbia).

Reálie:

Římské náboženství - přehled základních božstev
Mars (Ares), Diana (Artemis), Pluto (Hades) a Neptun (Poseidon)
Antická mytologie

II. ročník

Lekce:

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22½, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Slovíčka k lekci:

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22½, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Školní latinský slovník (pracovní verze)

Gramatika k lekcím:

16. Pravidelné stupňování adjektiv: učebnice str. 59 a 60.
17. Nepravidelné a opisné stupňování adjektiv, stupňování adverbií: učebnice str. 60, 61, 64 a 65; přehled: Příslovce (adverbia).
18. Substantiva IV. deklinace: učebnice str. 76, 77; Přehled skloňování latinských substantiv.
19. Substantiva V. deklinace: učebnice str. 80; Přehled skloňování latinských substantiv.
20. Zájmena osobní, přivlastňovací a zvratná: učebnice str. 84, 85.
21. Zájmena ukazovací: učebnice str. 125 a 126; Ukazovací zájmena - tabulka.
22. Vazba akuzativu s infinitivem: učebnice str. 112, 113; výklad: Akuzativ s infinitivem; Cvičení k akuzativu s infinitivem s řešením.
22½. Vazba nominativu s infinitivem: učebnice str. 115 a 116; výklad: Nominativ s infinitivem.
23. Konjunktiv prézentu sloves 1.–4. konjugace a slovesa ESSE: učebnice str. 99, 100, 104 a 105; Cvičení slovesných kategorií s řešením; Přehled "příznaků" sloves 1.-4. konjugace (prézentní kmen).
24. Konjunktiv imperfekta 1.–4. konjugace a slovesa ESSE; Účelové a podmínkové věty: učebnice str. 99, 100, 104 a 105; výklad: Podmínkové věty; Přehled "příznaků" sloves 1.-4. konjugace (prézentní kmen).
25. Číslovky základní, řadové, podílné a násobné: učebnice str. 87, 88, 89, 232 a 233; výklad: Číslovky (numerālia).
26. Deponentní slovesa: učebnice str. 108; přehled: 240, 241 a 242.
27. Zájmena tázací, vztažná, neurčitá a zájmenná adjektiva: učebnice str. 129, 130 a 131; přehled: 230 a 231.
28. Indikativ perfekta aktiva: učebnice str. 134, 135 a 136; přehled: Jak se snadno naučit perfektní kmen.
29. Indikativ plusquamperfekta a futura II. aktiva: učebnice str. 139 a 140; přehled: Jak se snadno naučit perfektní kmen.

Důležité gramatické pomůcky:

>>> Učebnice latiny pro gymnázia <<<
Generátor slovesných tvarů všech konjugací.
Jednotný přehled "příznaků" sloves 1.-4. konjugace (prézentní kmen).

Texty:

Pāvō et grūs (opakování: 3. deklinace M+F; participium préz. akt.)
Lentulus, Cicerōnis gener (stupňování adjektiv),
Dē rēgnō Persārum (stupňování adjektiv),
Mōrēs Rōmānōrum (nepravidelné stupňování),
Domus Rōmāna I (4. deklinace; „nisi“ po záporu; zájmena ukazovací a vztažná),
Domus Rōmāna II (4. dekl., předl. „causā“, zpodstatňování adjektiv, ESSE + dat., demonstrativa, abl. instrumentální),
Dē exercitū Rōmānō (4. deklinace; ablativ časový),
Cimbrī et Teutonī (4. deklinace; perfektum),
Cornū Amalthēae, PDF (4. a 5. dekl.; zájmena vztaž., ukaz., přivl., osobní),
Pugna Marathōnia (4. a 5. deklinace),
Hannibal, Hamilcaris fīlius (superlativ, imperfektum, futurum I, 4. a 5. dekl.),
Dē diēbus et mēnsibus (5. deklinace, deponentní sloveso „utor“),
Rēs pūblica Rōmāna (5. deklinace, futurum I.),
Lupus et Puer Mendāx, 2 verze (pf., relativa, demonstrativa, personalia, zájmenná adjektiva, stupňování),
Zhoubná laskavost (perfektum, vazba ak. s inf., věta účelová),
Kouzelná hůlka (perfektum, účelová věta, komparativ, tázací zájmena),
Mare Mortuum ārēscit (číslovky, všechny deklinace, vazba u sloves myšlení),
Supellex domūs Rōmānae (číslovky, stupňování, substantiva 1.-4. dekl.),
Fūr dētēctus (deponencia, přímá řeč, pf., vztažné věty indik., demonstrativa),
My grandmother's chair se slovíčky (personalia, possessiva, relativa; stupňování; participia; pqpf.),
Leō et canis (deponencia; imperativ II; demonstrativa, personalia, relativa),
Leō īrātus et puteus (deponencia; participia; ak. + inf.; „volo“; zájmena),
Ex epistolīs duōrum amantium (zájmena, perfektum)
Mōtus terrae Sinās concussit (slovesa, perfektum)
Leōnēs in Africā interitūrī (číslovky)
Dē Rōmānōrum fāstīs str. 91 a 92 (číslovky)

Reálie:

Oblékání ve starověkém Římě
Zemědělství ve starověkém Římě
Postavení otroků v Římě
Římský kalendář
Římské vojsko
Svatba, postavení ženy ve starověkém Římě
Římská rodina

III. ročník

Lekce:

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39

Slovíčka k lekci:

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39

Školní latinský slovník (pracovní verze)
sestavený ze slovíček lekcí 1 - 39. Postupně je rozšiřován a aktualizován. Slouží studentům ke zpřehlednění zvládnutého lexika.

Gramatika k lekcím:

28. Indikativ perfekta aktiva: učebnice str. 134, 135 a 136; přehled: Jak se snadno naučit perfektní kmen.
29. Indikativ plusquamperfekta a futura II. aktiva: učebnice str. 139 a 140; přehled: Jak se snadno naučit perfektní kmen.
30. Konjunktiv perfekta a plusquamperfekta aktiva; Cum historicum: učebnice str. 143, 144 a 145; Konjunktivy a způsob jejich překládání (formát PDF); přehled: Jak se snadno naučit perfektní kmen.
31. Supinum, participium perfekta pasiva: učebnice str. 148, 149 a 150; Přehled participií (vpravo na kraji tabulky).
32. Participium futura aktiva; Opisné časování činné: učebnice str. 148, 149 a 150; Přehled participií (vpravo na kraji tabulky).
33. Ablativ absolutní: učebnice str. 153, 154 a 155; Ukazovací zájmena - tabulka.
34. Indikativ perfekta, plusquamperfekta a futura II. pasiva: učebnice str. 157, 158 a 159; Přehled časování supinového kmene.
35. Konjunktiv perfekta a plusquamperfekta pasiva: učebnice str. 162 a 163; Přehled časování supinového kmene; Cvičení slovesných kategorií s řešením.
36. Infinitivy perfekta a futura: učebnice str. 166 a 167; Cvičení k akuzativu s infinitivem s řešením.
37. Gerundivum: učebnice str. 192 a 193; Gerundivum - cvičení s řešením.
38. Gerundium: učebnice str. 196 a 197; Gerundium - cvičení s řešením.
39. Přímé otázky: učebnice str. 170 a 171.
40. Souslednost časů (nepřímé otázky): učebnice str. 174 a 175.

Důležité gramatické pomůcky:

>>> Učebnice latiny pro gymnázia <<<
Generátor slovesných tvarů všech konjugací

Texty:

Memorābile dictum (zájmena - opakování),
Gallī Rōmam expugnant (perfektní kmen),
An odd guest se slovíčky (perfektní a supinový kmen, cum historicum),
Alia historia dē Aenēā (ak. s inf.),
Dē Pygmaliōne, sculptōre clārissimō (nom. s inf., cum historicum, souslednost časů, deponentia, nepravidelná slovesa),
Vulpēs et cattus (vztažné věty, gerundi(v)um, ablativ absolutní),
Vulpēs, āgnus, et canis (participium pf. pas., deponencia, nepřímá otázka),
Iuvenis vigilāx (nepřímé otázky, deponencia, ak.+inf., participium pf. pas.).

Petr Abélard: Z dopisů dvou milenců - středověký milostný dopis s poznámkami.
Kultura středověku. Klášterní knihovny - dokument, který přináší rozšiřující reálie k antice i středověku; velmi vhodné i pro zájemce o studium češtiny či dějepisu.
Mōtus terrae Sinās concussit - z latinských zpráv z roku 2008.

Reálie:

Římský triumf (formát pdf)
Písmo, knihy, knihovny (formát pdf)
Kultura středověku. Klášterní knihovny (k tématu "Písmo, knihy, knihovny")
Úvod do římské metriky s ukázkou z Ovidiových Proměn (formát pdf)
Římské domy a bydlení (formát pdf)

IV. ročník

Texty:

Euclīdēs Megarēnsis,
Dē Alexandrō Magnō,
Lēgēs et mōrēs Lacedaemoniōrum

Literatura:

Stručná periodizace římské literatury (formát pdf).

Přehled vybraných autorů římské literatury.

Gramatika:

>>> Učebnice latiny pro gymnázia <<<
Generátor slovesných tvarů všech konjugací

Četba k maturitě:

Augustin: Cōnfessiōnēs (I, 10); český překlad
Brikcius: Anna proletářka, Aurum tacēre
Caesar: Commentāriī dē bellō Gallicō
Carolus IV.: Vīta Carolī
Catullus: Carmen LI
Celsus: Dē medicīnā
Cicerō: In Catilīnam ōrātiō prīma
Cornēlius Nepōs: Dē Hannibale
Einhardus: Vīta Carolī Magnī (cap. 25)
Hieronymus: Vulgāta (Jan 4, 1-11)
Horātius: Carmina (I, 11)
Komenský: Didactica Magna (C. IX 1-2)
Kosmas: Chronica Boemōrum (I, 6 Poselstvo k Přemyslovi)
Legenda Christiānī (7, 75); (český překlad - konec str. 30 a literární pásmo)
Līvius: Ab urbe conditā (II 33, 1-3)
Lucrētius: Dē rērum nātūrā
Ovidius: Metamorphōsēs (Pyramus a Thisbé)
Plautus: Aululāria
Plīnius: Epistulae (VI 16, 1-3)
Propertius: Elegīārum liber prīmus (I)
Sallustius: Catilīnae coniūrātiō (V, 1-8)
Seneca: Epistula ad Lūcīlium (XLVII)
Tacitus: Germānia (I)
Tibullus: Invīsus nātālis
Vergilius: Aenēis (I, 1-11)

Reálie - souhrn:

Česká latinsky psaná literatura
Latina v průběhu staletí
Oblékání ve starověkém Římě
Patristika - apologetika
Písmo, knihy, knihovny (formát pdf) s audiodokumentem
Postavení otroků v Římě
Římská rodina
Římské divadlo (formát pdf)
Římské domy a bydlení (formát pdf), náhledy 1, 2, texty 1, 2, 3 (nábytek);
Římské náboženství - přehled základních božstev
> Mars (Ares), Diana (Artemis), Pluto (Hades) a Neptun (Poseidon)
Římské vojsko
Římský kalendář
Římský triumf (formát pdf)
Správa římského státu
Svatba, postavení ženy ve starověkém Římě
Výchova a vzdělání ve starověkém Římě (formát pdf nebo gif)
Zemědělství ve starověkém Římě

Petr Březina: Římské reálie (kniha ke stažení)

Z obsahu knihy: Jména, čas, úřady, vojsko, výchova a vzdělání, tělesná kultura, hry a zábavy, náboženství a mytologie, přehledy literatury a dějin.

Metrika

Úvod do římské metriky s ukázkou z Ovidiových Proměn (formát pdf)
Petr Březina: Hlavní zásady římské metriky

[Maturitní okruhy 2008]

Ostatní materiály

Jan Martínek: Úloha latiny jako dorozumívacího jazyka v soudobé vědě
(Listy filologické; ročník 111 - 1988)

Když si potřebujete odpočinout od učení

Internetová příručka pro český jazyk. (Pravopis, výklad gramatiky).

Krátké latinské příběhy

Na římské aukci
Perseus vyplňuje proroctví
Čekání na pravý okamžik
The lions share (Lví podíl)
All for one and one for all (Všichni za jednoho a jeden za všechny)
The death of Aeschylus (Aischylova smrt)
My grandmother's chair se slovíčky
An odd guest se slovíčky
Brutus and Mother Earth (Brutus a matka Země)
Zhoubná laskavost (perfektum, vazba ak. s inf., věta účelová)
Kouzelná hůlka (perfektum, účelová věta, komparativ, tázací zájmena)

Pictura iocosa:

Asterix et Obelix - Libertas vilis est, si nimis fessus es, quominus ea delecteris

Novinky:

11. březen 2019
Nový překlad pro domácí opakování.

Další užitečné odkazy:

Latinské on-line slovníky
- z nich vřele doporučuji Morfologickou analýzu latinských slov

Gramatika (podrobný výklad)

Antická mytologie
(I. ročník)

Latinsky psaná literatura

Pro volné chvíle

Latinsky aktivně - Nebojte se mluvit se svými kolegy latináři latinsky!

Užitečné elektronické pomůcky:
- Učebnice latiny
- Generátor slovesných tvarů
- Jak překládat z latiny

Latinské zprávy:
- Ephemeris
- Nuntii Latini

Řešení problémů

Okno pro rychlý dotaz

Své příspěvky, dotazy, náměty, připomínky zasílejte na můj e-mail.

Reklama

 © 2008-2019  |  KONTAKT: provaznik.martin@seznam.cz