Internetové stránky určené zájemcům o výuku latiny
Obsah: Začátečníci, ročníky I., II., III., IV.  |  Varia  |  Slovníky  |  Reálie  |  FAQ  |  Pro volné chvíle

Z latinských zpráv (29. 6. 2019)

Pictura nova Romana

Pictura nova Romana

Pictura nova Romana (zdroj: http://ephemeris.alcuinus.net/)

Romae. Apud ecclesiam Sancti Alexis forte in Auentino pictura secreta inuenitur: ipsa enim omnes colores suos ac imagines in ecclesiae uacuo celabat. Illa artium studiosa Claudia Viaggiani Italica picturam reperit atque personas recognouit perita: "Re uera ille sanctus Alexis, patronus ille ecclesiae qui, quod difficillimum comperitu monstratur, Christo Peregrino nanctus est atque conuenit. Ad summam, quod maxime nos omnes peritos perculit, pictura antiquissima inquisitione inspecta uidetur: saeculo enim secundo decimo perfecta est." Interea ille praefectus Prosperetti suspiciones nonnullas in inuentum proiecit: annis superioribus nam inuenisse aliquem ualde suspicatur.

Scripsit Andreas Nouocomensis - 29/06/2019 20h41

Nedávno objevená římská malba

Řím. V chrámu sv. Alexia na Aventinu byla náhodou nalezena utajená malba: všechny své barvy i vyobrazení skrývala v kostele pod čistou omítkou. Malbu objevila italská znalkyně umění Claudia Viaggiani, která také popsala postavy na ní: "Opravdu se zde nachází sv. Alexius, patron tohoto kostela, který, což lze však už jen velmi obtížně doložit, se setkal s Kristem Poutníkem* a připojil se k němu. Navíc, což na nás odborníky nejvíce zapůsobilo, se zdá, že obraz byl už dosti dávno podroben zkoumání: došlo k tomu totiž ve dvanáctém století." Mezitím vedoucí Prosperetti odmítnul některé dohady kolem nálezu: už po několik let totiž mají vědci velké tušení, že něco objevili.

Poznámka:

*) Kristus Poutník = viz Mt 25,35: "Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne..."

Kurz latiny pro začátečníky

(Centrum pro rodinu, Stojanovo nám. Kroměříž)

Začátečníci - miniobsah:
-
Co jsme dělali minule
- Co budeme dělat příště
- Snadné latinské příběhy (Ritchie)
- Překlady pro domácí opakování
- Latinsky aktivně - Návody na jednoduchou latinskou konverzaci.
- Podrobný výklad vybraných kapitol z gramatiky

Nabídka nových kurzů pro rok 2019-2020

V následujícím školním roce 2019-2020 plánujeme opět otevření nových i navazujících kurzů latiny - zájemci se mohou předběžně hlásit na e-mail: provaznik.martin@seznam.cz. Termíny kurzů i jejich náplň budeme upřesňovat v průběhu měsíce září 2019.

Informace k minulé lekci (11. červen 2019)

L: Proximē vertēbāmus ē sermōne Latīnō in Bohemicum narrātiōnem Asinus et equus (pars grammatica: adverbia) et Vīva Latīna verba (pars grammatica: adverbiōrum adiectīvōrumque comparātiō).

CZ: Posledně jsme překládali z jazyka latinského do češtiny vyprávění Asinus et equus (gramatika příslovcí) a Živá latinská slova (gramatika: stupňování adverbií a adjektiv).

Kurz pro začátečníky, který probíhal v roce 2018-2019, se tímto uzavřel. Jeho pokračování je prozatím plánováno se stávajícími studenty i v následujícím období 2019-2020.

Přeji všem krásné letní prázdniny a čas dovolených. Příjemně si je užijte.

Ritchie's Fabulae Faciles

Zde najdete materiál pro potřeby četby ze snadných latinských textů Ritchie's Fabulae Faciles. Tuto e-knihu lze bezplatně stáhnout kliknutím na uvedený odkaz. Její asi jedinou velkou nevýhodou pro nás je, že její slovník i komentář jsou pouze v anglické verzi. Pokud se s tím nějak vyrovnáme, můžeme těžit z řady jejích výhod. Kniha je dobře obsahově propracovaná a určená k tomu, aby svého čtenáře-začátečníka pomocí (jak doufám i) dobrodružného a napínavého děje postupně provázela jednoduchou gramatikou, která dlouhodobě cvičí a upevňuje čtenářovy zkušenosti a návyky při práci s textem. Kniha by měla vést při poctivé práci také k rozšiřování slovní zásoby, hlavně u frekventovaných slov.

Překlady textů pro domácí opakování

Zde vám budu poskytovat po omezenou dobu bilingvní latinsko-české překlady starších textů, které jsme společně již přeložili. Tyto překlady slouží především k tomu, abyste si je mohli vytisknout a podle potřeby během krátkých chvilek svého volna si z nich četli a opakovali gramatické jevy, orientaci v textu, slovní obraty a slovní zásobu. Může stačit i pár minut denně k dosažení velkého pokroku. Chci vám tímto co nejvíce usnadnit domácí přípravu. Překlady vám budu poskytovat, pokud mi to dovolí časové možnosti, a jen v případě, že o to budete jevit zájem.

Seznam textů k opakování:

K dispozici nyní nejsou žádné materiály.

I. ročník

Lekce:

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Slovíčka k lekci:

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Školní latinský slovník (pracovní verze)

Texty:

Dē Italiā (1. deklinace, 1. konjugace),
Elephantī (1. a 2. deklinace),
Dē metallīs (2. dekl. - neutra),
Rōmānī et Etruscī (2. dekl., ind. préz.),
Fābulae antīquae (1.-2. dekl., sloveso ESSE),
Caesar ad Alesiam (1.-2. dekl., slovesa 3. konjugace),
Sicilia, īnsula Italiae (1.-2. dekl., sloveso „esse“, ind. préz. 1., 2. a 4. konj.),
Aesculapius, prīmus medicus Graecōrum (1.-2. dekl., ind. préz. všech konjugací),
Rūsticus Sabīnus et vīcīnus (pádové vazby u sloves),
Dē Diānā et Minervā (1.-2. dekl., ind. préz. 1.-2. konj.),
Dē Graecōrum et Rōmānōrum deīs (1.-2. dekl., sloveso „esse“, 1.-3. konj.),
In scholā Rōmānā (1.-2. dekl., ind. préz. všech konj.),
Aegyptus, rēgnum Africae (1.-2. dekl., ind. préz. všech konj.),
Aquila et cunīculus (1.-2. dekl.; ind. préz. všech konj.; pádová vazba u sloves)
Dē amīcitiā lupī fābula (ind. impf.),
Germānī antīquī (ind. impf.),
Concordiā parvae rēs crēscunt (3. dekl. - vzor "miles", ind. impf., sloveso ESSE),
In hortō nostrō (3. dekl. m+f),
Dē Rōmānīs (3. dekl. m+f),
Cicerō, ōrātor clārus (3. dekl. m+f),
Capitōlium (3. dekl. m+f),
Pāvō et grūs (3. dekl. m+f),
Multa maria (3. dekl. - neutra),
Dē leōne magnō et mūre parvulō (skloňování všech deklinací, včetně adjektiv),
Dē Achille (3. dekl. - adjektiva),
Dēscrīptiō Italiae (3. dekl. - adjektiva),
Sōcratēs et pondus aurī (participium préz. akt.),
Lentulus, Cicerōnis gener (stupňování adjektiv),
Dē Mercuriō (skloňování 1.-3. dekl., imperfektum),
Dē rēgnō Persārum (stupňování adjektiv),
Mōrēs Rōmānōrum (nepravidelné stupňování),
Lēgēs et mōrēs Lacedaemoniōrum (adverbia, perfektum, pádová vazba sloves),
Asinus et equus (adverbia, přímá řeč, zájmena, dva zápory, pasivum, futurum I),
Živá latinská slova (stupňování adverbií a adjektiv),
Vulpēs Pācem Annuntiāns (pf., participium préz. akt., adverbia, stupňování, „nōlī + inf.“, přímá řeč),
Puerī in scholā (futurum I. a opakování 1. a 2. deklinace),
Dē bellīs (imperfektum, futurum I, dva zápory),
Dē lupō ēsurientī (futurum I. a participium préz. akt.),
Dē ēducātiōne in Spartā (stupňování adjektiv, participium préz. akt.).

Bajky o lvu a lišce (k tisku všechny na jednom listu):
└► Leō Senex et Vulpēs, 2 verze (supinum; ind. pf. akt., participium préz. akt.),
└► Leō Inclūsus et Vulpēs (slovosled; participia pf. a préz.; deponencia),
└► Vulpēs et Lūna (vazba ak. s inf., defektiva, ablativ absolutní, participia, gerundivum),
└► Vulpēs Mortem Simulāns et Agricola (Ind. pf. a pqpf. akt.; „eō“ a složeniny; abl. časový a instrumentální; semideponencia; defektiva).

Latinské vtipy:
└► Vir et fēmina (stupňování adverbií, perfektum, 4. dekl., zájmena),
└► Duo amīcī in silvā (adverbia, stupňování, zájmena, deponencia, akuzativ s infinitivem, přímé otázky),
└► Christiānus bonus et ursus (stupňování, deponencia, zájmena, dvojí akuzativ, supinum II, participium préz. akt.),
└► Homō cum cane in tabernā (deponencia, participium pf. pas., relativa, gerundium, fut. II, akuz. s inf., supinum, abl. absolutní, věta snahová),
└► Dē ductōribus facētiae (participia, deponencia, zájmena, 1.-3. dekl., dvojí akuz. u sloves myšlení, abl. místa),
└► Senex ēdentulus, Prōnōmina, Tēlevīsiō (vazba AK+INF, zájmena).

Latinské texty pro čtenáře se základní znalostí gramatiky s překladem složitějších jevů v poznámkách:
└► Dē nātūrā Finlandiae (slovesa změny stavu, číslovky, stupňování, nom+inf),
└► Siccitās Californiae remīsit (perfektum, komparativ, abl. časový, 1.-5. dekl.),
└► Dē signīs vēris obviīs (perfektum, prézéns, ak. s inf., 1.-4. deklinace),
└► Delphīnī mortuī in lītus Galliae ēiectī (ind. pf. pas., ablativ času a místa, komparativ, participium pf. pas.),
└► Dē īnfarctū cordis (participium pf. pas., deponencia, stupňování),
└► Horticultūra vērna (konj. impf., věta účinková, vazba ak. s inf.),
└► Populātiō rhīnocerōtum perīclitātur (nom.+inf., číslovky, sloveso pereo),
└► Interitus silvārum tropicālium imminet (věta účelová, abl. absolutní, ind. pf.),
└► Caelum Finniae māne et vesperī rubet (ablativ absolutní, ak.+inf., konj. cizího mínění, vztažné věty),
└► Satiōnēs vērnae (sloveso a slož., abl. absolutní, věta způsobovací a přípustková, gerundivum).

Úkoly:
└► Puella cum librō (PDF) (verze DOCX),
└► Elephantī (PDF) (verze DOCX).

Ostatní:
Pater noster,
Salutem et pacem sanctam, Alma nox - latinské koledy,
Zpráva o narození Ježíška (biblická bilingva - srovnání dvou překladů: 1. verze podle moderního překladu v intencích klasické latiny a 2. podle nejrozšířenějšího latinského překladu, tzv. Vulgáty),
Crēdō.
Srovnání latiny a moderních jazyků na základě textu Pater noster.
Ritchie's Fabulae Faciles (Snadné latinské texty se slovníkem a komentářem v angličtině, bezplatná e-kniha).

Gramatika:

>>> Učebnice latiny pro gymnázia <<<
Generátor slovesných tvarů všech konjugací

SLOVESA - PRÉZENTNÍ KMEN: Jednotný přehled "příznaků" 1.-4. konjugace.
└► Indikativ prézentu všech konjugací.
└► Časování sloves v ind. préz - cvičení i s řešením.
└► Indikativ imperfekta sloves I.-IV. konjugace.
└► Ind. impf. I.-IV. konjugace - cvičení i s řešením.
└► Futurum I. sloves 1. a 2. konjugace (PDF) a cvičení s řešením.
└► Futurum I. sloves 3. a 4. konjugace (PDF) a cvičení s řešením.
SLOVESA - PERFEKTNÍ KMEN: Jak se snadno naučit perfektní kmen.
└► Indikativ perfekta aktiva.
SLOVESA - SUPINOVÝ KMEN.
└► Indikativ perfekta pasiva.
└► Supinum.
└► Přehled perfektního a supinového kmene.
Sloveso ESSE a složeniny.
└► ESSE a složeniny - cvičení i s řešením.

SUBSTANTIVA: Přehled skloňování latinských substantiv.
└► Přehled skloňování III. deklinace ("tabulka univerzálka").
└► Přehled rodů III. deklinace podle zakončení substantiv (nepovinné).
└► Určení rodu substantiv III. dekl. pomocí vhodných adjektiv.
└► Křížovka k substantivům III. deklinace s řešením.
└► III. dekl. (m+f) - cvičení i s řešením (rozpoznávání vzorů).

Přídavná jména (adiectīva).
Příslovce (adverbia) - stručný přehled. Adverbia - podrobný výklad (DOCX).

Reálie:

Římské náboženství - přehled základních božstev
Mars (Ares), Diana (Artemis), Pluto (Hades) a Neptun (Poseidon)
Antická mytologie

II. ročník

Lekce:

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22½, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Slovíčka k lekci:

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22½, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Školní latinský slovník (pracovní verze)

Gramatika k lekcím:

16. Pravidelné stupňování adjektiv: učebnice str. 59 a 60.
17. Nepravidelné a opisné stupňování adjektiv, stupňování adverbií: učebnice str. 60, 61, 64 a 65; přehled: Příslovce (adverbia).
18. Substantiva IV. deklinace: učebnice str. 76, 77; Přehled skloňování latinských substantiv.
19. Substantiva V. deklinace: učebnice str. 80; Přehled skloňování latinských substantiv.
20. Zájmena osobní, přivlastňovací a zvratná: učebnice str. 84, 85.
21. Zájmena ukazovací: učebnice str. 125 a 126; Ukazovací zájmena - tabulka.
22. Vazba akuzativu s infinitivem: učebnice str. 112, 113; výklad: Akuzativ s infinitivem; Cvičení k akuzativu s infinitivem s řešením.
22½. Vazba nominativu s infinitivem: učebnice str. 115 a 116; výklad: Nominativ s infinitivem.
23. Konjunktiv prézentu sloves 1.–4. konjugace a slovesa ESSE: učebnice str. 99, 100, 104 a 105; Cvičení slovesných kategorií s řešením; Přehled "příznaků" sloves 1.-4. konjugace (prézentní kmen).
24. Konjunktiv imperfekta 1.–4. konjugace a slovesa ESSE; Účelové a podmínkové věty: učebnice str. 99, 100, 104 a 105; výklad: Podmínkové věty; Přehled "příznaků" sloves 1.-4. konjugace (prézentní kmen).
25. Číslovky základní, řadové, podílné a násobné: učebnice str. 87, 88, 89, 232 a 233; výklad: Číslovky (numerālia).
26. Deponentní slovesa: učebnice str. 108; přehled: 240, 241 a 242.
27. Zájmena tázací, vztažná, neurčitá a zájmenná adjektiva: učebnice str. 129, 130 a 131; přehled: 230 a 231.
28. Indikativ perfekta aktiva: učebnice str. 134, 135 a 136; přehled: Jak se snadno naučit perfektní kmen.
29. Indikativ plusquamperfekta a futura II. aktiva: učebnice str. 139 a 140; přehled: Jak se snadno naučit perfektní kmen.

Důležité gramatické pomůcky:

>>> Učebnice latiny pro gymnázia <<<
Generátor slovesných tvarů všech konjugací.
Jednotný přehled "příznaků" sloves 1.-4. konjugace (prézentní kmen).

Texty:

Pāvō et grūs (opakování: 3. deklinace M+F; participium préz. akt.)
Lentulus, Cicerōnis gener (stupňování adjektiv),
Dē rēgnō Persārum (stupňování adjektiv),
Mōrēs Rōmānōrum (nepravidelné stupňování),
Dē magistrātibus Rōmānōrum (4. dekl., ESSE + dat., ind. impf.),
Domus Rōmāna I (4. deklinace; „nisi“ po záporu; zájmena ukazovací a vztažná),
Domus Rōmāna II (4. dekl., předl. „causā“, zpodstatňování adjektiv, ESSE + dat., demonstrativa, abl. instrumentální),
Dē exercitū Rōmānō (4. deklinace; ablativ časový),
Cimbrī et Teutonī (4. deklinace; perfektum),
Cornū Amalthēae, PDF (4. a 5. dekl.; zájmena vztaž., ukaz., přivl., osobní),
Pugna Marathōnia (4. a 5. deklinace),
Hannibal, Hamilcaris fīlius (superlativ, imperfektum, futurum I, 4. a 5. dekl.),
Dē diēbus et mēnsibus (5. deklinace, deponentní sloveso „utor“),
Rēs pūblica Rōmāna (5. deklinace, futurum I.),
Dē Scythiā (3. dekl., prézens, zájmena),
Lupus et Puer Mendāx, 2 verze (pf., relativa, demonstrativa, personalia, zájmenná adjektiva, stupňování),
Zhoubná laskavost (perfektum, vazba ak. s inf., věta účelová),
Kouzelná hůlka (perfektum, účelová věta, komparativ, tázací zájmena),
Mare Mortuum ārēscit (číslovky, všechny deklinace, vazba u sloves myšlení),
Supellex domūs Rōmānae (číslovky, stupňování, substantiva 1.-4. dekl.),
Lupī et Rūsticus (deponencia, vztažné indikativní a tázací věty, sloveso MALO),
Dē pugnīs gladiātōriīs (1.-5. dekl., ablativy, deponencia, všechna participia),
Fūr dētēctus (deponencia, přímá řeč, pf., vztažné věty indik., demonstrativa),
My grandmother's chair se slovíčky (personalia, possessiva, relativa; stupňování; participia; pqpf.),
Leō et canis (deponencia; imperativ II; demonstrativa, personalia, relativa),
Leō īrātus et puteus (deponencia; participia; ak. + inf.; „volo“; zájmena),
Ex epistolīs duōrum amantium (zájmena, perfektum)
Mōtus terrae Sinās concussit (slovesa, perfektum)
Leōnēs in Africā interitūrī (číslovky)
Dē Rōmānōrum fāstīs str. 91 a 92 (číslovky)

Reálie:

Oblékání ve starověkém Římě
Zemědělství ve starověkém Římě
Postavení otroků v Římě
Římský kalendář
Římské vojsko
Svatba, postavení ženy ve starověkém Římě
Římská rodina

III. ročník

Lekce:

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39

Slovíčka k lekci:

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39

Školní latinský slovník (pracovní verze)
sestavený ze slovíček lekcí 1 - 39. Postupně je rozšiřován a aktualizován. Slouží studentům ke zpřehlednění zvládnutého lexika.

Gramatika k lekcím:

28. Indikativ perfekta aktiva: učebnice str. 134, 135 a 136; přehled: Jak se snadno naučit perfektní kmen.
29. Indikativ plusquamperfekta a futura II. aktiva: učebnice str. 139 a 140; přehled: Jak se snadno naučit perfektní kmen.
30. Konjunktiv perfekta a plusquamperfekta aktiva; Cum historicum: učebnice str. 143, 144 a 145; Konjunktivy a způsob jejich překládání (formát PDF); přehled: Jak se snadno naučit perfektní kmen.
31. Supinum, participium perfekta pasiva: učebnice str. 148, 149 a 150; Přehled participií (vpravo na kraji tabulky).
32. Participium futura aktiva; Opisné časování činné: učebnice str. 148, 149 a 150; Přehled participií (vpravo na kraji tabulky).
33. Ablativ absolutní: učebnice str. 153, 154 a 155; Ukazovací zájmena - tabulka.
34. Indikativ perfekta, plusquamperfekta a futura II. pasiva: učebnice str. 157, 158 a 159; Přehled časování supinového kmene.
35. Konjunktiv perfekta a plusquamperfekta pasiva: učebnice str. 162 a 163; Přehled časování supinového kmene; Cvičení slovesných kategorií s řešením.
36. Infinitivy perfekta a futura: učebnice str. 166 a 167; Cvičení k akuzativu s infinitivem s řešením.
37. Gerundivum: učebnice str. 192 a 193; Gerundivum - cvičení s řešením.
38. Gerundium: učebnice str. 196 a 197; Gerundium - cvičení s řešením.
39. Přímé otázky: učebnice str. 170 a 171.
40. Souslednost časů (nepřímé otázky): učebnice str. 174 a 175.

Důležité gramatické pomůcky:

>>> Učebnice latiny pro gymnázia <<<
Generátor slovesných tvarů všech konjugací

Texty:

Memorābile dictum (zájmena - opakování),
Gallī Rōmam expugnant (perfektní kmen),
Lupus, ovis, et leō (participia préz. a pf., sloveso ferō a slož., ind. pf. a pqpf.),
Trēs iuvenēs et mors (participia, stupňování, adverbia, ind. pf., demonstrativa),
An odd guest se slovíčky (perfektní a supinový kmen, cum historicum),
Alia historia dē Aenēā (ak. s inf.),
Dē Pygmaliōne, sculptōre clārissimō (nom. s inf., cum historicum, souslednost časů, deponentia, nepravidelná slovesa),
Vulpēs et cattus (vztažné věty, gerundi(v)um, ablativ absolutní),
Latinské vtipy zaměřené na vazbu akuzativu s infinitivem (infinitivy),
Vulpēs, āgnus, et canis (participium pf. pas., deponencia, nepřímá otázka),
Iuvenis vigilāx (nepřímé otázky, deponencia, ak.+inf., participium pf. pas.).

Petr Abélard: Z dopisů dvou milenců - středověký milostný dopis s poznámkami.
Kultura středověku. Klášterní knihovny - dokument, který přináší rozšiřující reálie k antice i středověku; velmi vhodné i pro zájemce o studium češtiny či dějepisu.
Mōtus terrae Sinās concussit - z latinských zpráv z roku 2008.

Reálie:

Římský triumf (formát pdf)
Písmo, knihy, knihovny (formát pdf)
Kultura středověku. Klášterní knihovny (k tématu "Písmo, knihy, knihovny")
Úvod do římské metriky s ukázkou z Ovidiových Proměn (formát pdf)
Římské domy a bydlení (formát pdf)

IV. ročník

Texty:

Euclīdēs Megarēnsis,
Dē Alexandrō Magnō.

Literatura:

Stručná periodizace římské literatury (formát pdf).

Přehled vybraných autorů římské literatury.

Gramatika:

>>> Učebnice latiny pro gymnázia <<<
Generátor slovesných tvarů všech konjugací

Četba k maturitě:

Augustin: Cōnfessiōnēs (I, 10); český překlad
Brikcius: Anna proletářka, Aurum tacēre
Caesar: Commentāriī dē bellō Gallicō
Carolus IV.: Vīta Carolī
Catullus: Carmen LI
Celsus: Dē medicīnā
Cicerō: In Catilīnam ōrātiō prīma
Cornēlius Nepōs: Dē Hannibale
Einhardus: Vīta Carolī Magnī (cap. 25)
Hieronymus: Vulgāta (Jan 4, 1-11)
Horātius: Carmina (I, 11)
Komenský: Didactica Magna (C. IX 1-2)
Kosmas: Chronica Boemōrum (I, 6 Poselstvo k Přemyslovi)
Legenda Christiānī (7, 75); (český překlad - konec str. 30 a literární pásmo)
Līvius: Ab urbe conditā (II 33, 1-3)
Lucrētius: Dē rērum nātūrā
Ovidius: Metamorphōsēs (Pyramus a Thisbé)
Plautus: Aululāria
Plīnius: Epistulae (VI 16, 1-3)
Propertius: Elegīārum liber prīmus (I)
Sallustius: Catilīnae coniūrātiō (V, 1-8)
Seneca: Epistula ad Lūcīlium (XLVII)
Tacitus: Germānia (I)
Tibullus: Invīsus nātālis
Vergilius: Aenēis (I, 1-11)

Reálie - souhrn:

Česká latinsky psaná literatura
Latina v průběhu staletí
Oblékání ve starověkém Římě
Patristika - apologetika
Písmo, knihy, knihovny (formát pdf) s audiodokumentem
Postavení otroků v Římě
Římská rodina
Římské divadlo (formát pdf)
Římské domy a bydlení (formát pdf), náhledy 1, 2, texty 1, 2, 3 (nábytek);
Římské náboženství - přehled základních božstev
> Mars (Ares), Diana (Artemis), Pluto (Hades) a Neptun (Poseidon)
Římské vojsko
Římský kalendář
Římský triumf (formát pdf)
Správa římského státu
Svatba, postavení ženy ve starověkém Římě
Výchova a vzdělání ve starověkém Římě (formát pdf nebo gif)
Zemědělství ve starověkém Římě
Dē pugnīs gladiātōriīs

Petr Březina: Antické reálie (kniha ke stažení)

Z obsahu knihy: Jména, čas, úřady, vojsko, výchova a vzdělání, tělesná kultura, hry a zábavy, náboženství a mytologie, přehledy literatury a dějin.

Metrika

Úvod do římské metriky s ukázkou z Ovidiových Proměn (formát pdf)
Petr Březina: Hlavní zásady římské metriky

[Maturitní okruhy 2008]

Ostatní materiály

Jan Martínek: Úloha latiny jako dorozumívacího jazyka v soudobé vědě
(Listy filologické; ročník 111 - 1988)

Když si potřebujete odpočinout od učení

Internetová příručka pro český jazyk. (Pravopis, výklad gramatiky).

Krátké latinské příběhy

Na římské aukci
Perseus vyplňuje proroctví
Čekání na pravý okamžik
The lions share (Lví podíl)
All for one and one for all (Všichni za jednoho a jeden za všechny)
The death of Aeschylus (Aischylova smrt)
My grandmother's chair se slovíčky
An odd guest se slovíčky
Brutus and Mother Earth (Brutus a matka Země)
Zhoubná laskavost (perfektum, vazba ak. s inf., věta účelová)
Kouzelná hůlka (perfektum, účelová věta, komparativ, tázací zájmena)

Pictura iocosa:

Asterix et Obelix - Libertas vilis est, si nimis fessus es, quominus ea delecteris

Novinky:

4. červenec 2019
Přidána zpráva o objevu dosud neznámé římské malby.

Další užitečné odkazy:

Latinské on-line slovníky
- z nich vřele doporučuji Morfologickou analýzu latinských slov

Gramatika (podrobný výklad)

Antická mytologie
(I. ročník)

Latinsky psaná literatura

Pro volné chvíle

Latinsky aktivně - Nebojte se mluvit se svými kolegy latináři latinsky!

Užitečné elektronické pomůcky:
- Učebnice latiny
- Generátor slovesných tvarů
- Jak překládat z latiny

Latinské zprávy:
- Ephemeris
- Nuntii Latini

Řešení problémů

Okno pro rychlý dotaz

Své příspěvky, dotazy, náměty, připomínky zasílejte na můj e-mail.

Reklama

 © 2008-2019  |  KONTAKT: provaznik.martin@seznam.cz