Internetové stránky (nejen) pro potřeby výuky latiny na Stojanově gymnáziu na Velehradě

Z latinských zpráv (24. 8. 2018)

Memoria occupationis

Okupace Československa 21. 8. 1968, Brno (zdroj: ceskatelevize.cz)

Okupace Československa 21.8. 1968, Brno (zdroj: ceskatelevize.cz)

Die Martis (21.8.) quinquaginta anni acti erant, cum Tzecoslovakia a copiis Unionis Sovieticae et Foederis Varsaviae occupata est. Die enim vicesimo primo mensis Augusti anno millesimo nongentesimo duodeseptuagesimo (21.8.1968) currus loricati Sovietici in vias Pragae processerunt itaque conatibus Tzecoslovachiensium maioris libertatis consequendae finem fecerunt.

Výročí okupace

V úterý (21.8.) uplynulo padesát let ode dne, kdy bylo Československo obsazeno vojsky Sovětského svazu a Varšavské smlouvy. 21. srpna 1968 pronikly sovětské obrněné vozy do pražských ulic, a učinily tak přítrž pokusům Čechoslováků o dosažení větší svobody.

Převzato z Nuntii Latini - https://areena.yle.fi/1-1931339. Překlad MP.

Tajemství mechem zarostlá

Hrad Skály u Jimramova; zdroj: Hrady.cz, foto návštěvníků.

Hrad Skály u Jimramova; zdroj: Hrady.cz, foto návštěvníků.

Uprostřed lesů u Nového Jimramova se nachází zřícenina středověkého hradu nazývaného Skály. Jde o velmi zajímavou stavbu, s níž jsou spjaté pozoruhodné a napínavé příběhy, vztahující se k jejím majitelům, mezi něž patřili mimo jiné i loupeživí rytíři. Pozornost však tato stavba poutá nejen svými dějinami, ale také například neobvyklým architektonickým řešením, unikátními nálezy pocházejícími z doby obléhání hradu, nebo doklady o přítomnosti lapků uvnitř jeho hradeb.

Více se můžete dozvědět v reportážním dokumentu Tomáše Černého o výsledcích dvacetiletého archeologického průzkumu tohoto středověkého hradu. Absolvujte procházku zříceninou, která byla bojištěm, v doprovodu novodobého objevitele tohoto místa, archeologa Ludvíka Belcrediho. Čeká na vás příběh o hrdosti, zdivočelých husitech a jednom prstenu, který by mohl vyprávět.

I. ročník

Lekce:

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Slovíčka k lekci:

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Školní latinský slovník (pracovní verze)

Texty:

Pater noster, Dē Italiā (1. deklinace, 1. konjugace), Dē metallīs (2. dekl. - neutra), Rōmānī et Etruscī (2. dekl., ind. préz.), Fābulae antīquae (1.-2. dekl., sloveso ESSE), Concordiā parvae rēs crēscunt (3. dekl. - vzor "miles", ind. impf., sloveso ESSE), Crēdō.
Srovnání latiny a moderních jazyků na základě textu Pater noster.

Gramatika:

>>> Učebnice latiny pro gymnázia <<<
Generátor slovesných tvarů všech konjugací
Přehled skloňování latinských substantiv
Přehled: slovesa - indikativ prézentu
Sloveso ESSE a složeniny
Indikativ imperfekta sloves I.-IV. konjugace
Přehled skloňování III. deklinace ("tabulka univerzálka")
Přehled III. deklinace podle zakončení substantiv (nepovinné)
Přídavná jména (adiectīva)
Příslovce (adverbia)
Futurum I. sloves 1. a 2. konjugace a cvičení s řešením.
Futurum I. sloves 3. a 4. konjugace a cvičení s řešením.

Reálie:

Římské náboženství - přehled základních božstev
Mars (Ares), Diana (Artemis), Pluto (Hades) a Neptun (Poseidon)
Antická mytologie

II. ročník

Lekce:

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22½, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Slovíčka k lekci:

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22½, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Školní latinský slovník (pracovní verze)

Gramatika k lekcím:

16. Pravidelné stupňování adjektiv: učebnice str. 59 a 60.
17. Nepravidelné a opisné stupňování adjektiv, stupňování adverbií: učebnice str. 60, 61, 64 a 65; přehled: Příslovce (adverbia).
18. Substantiva IV. deklinace: učebnice str. 76, 77; Přehled skloňování latinských substantiv.
19. Substantiva V. deklinace: učebnice str. 80; Přehled skloňování latinských substantiv.
20. Zájmena osobní, přivlastňovací a zvratná: učebnice str. 84, 85.
21. Zájmena ukazovací: učebnice str. 125 a 126; Ukazovací zájmena - tabulka.
22. Vazba akuzativu s infinitivem: učebnice str. 112, 113; výklad: Akuzativ s infinitivem; Cvičení k akuzativu s infinitivem s řešením.
22½. Vazba nominativu s infinitivem: učebnice str. 115 a 116; výklad: Nominativ s infinitivem.
23. Konjunktiv prézentu sloves 1.–4. konjugace a slovesa ESSE: učebnice str. 99, 100, 104 a 105; Cvičení slovesných kategorií s řešením; Přehled "příznaků" sloves 1.-4. konjugace (prézentní kmen).
24. Konjunktiv imperfekta 1.–4. konjugace a slovesa ESSE; Účelové a podmínkové věty: učebnice str. 99, 100, 104 a 105; výklad: Podmínkové věty; Přehled "příznaků" sloves 1.-4. konjugace (prézentní kmen).
25. Číslovky základní, řadové, podílné a násobné: učebnice str. 87, 88, 89, 232 a 233; výklad: Číslovky (numerālia).
26. Deponentní slovesa: učebnice str. 108; přehled: 240, 241 a 242.
27. Zájmena tázací, vztažná, neurčitá a zájmenná adjektiva: učebnice str. 129, 130 a 131; přehled: 230 a 231.
28. Indikativ perfekta aktiva: učebnice str. 134, 135 a 136; přehled: Jak se snadno naučit perfektní kmen.
29. Indikativ plusquamperfekta a futura II. aktiva: učebnice str. 139 a 140; přehled: Jak se snadno naučit perfektní kmen.

Důležité gramatické pomůcky:

>>> Učebnice latiny pro gymnázia <<<
Generátor slovesných tvarů všech konjugací

Texty:

Aquila et cunīculus (opakování: 1.-2. deklinace; ind. préz.)
Pāvō et grūs (opakování: 3. deklinace M+F; participium préz. akt.)
My grandmother's chair se slovíčky (zájmena osobní, přivlastňovací; stupňování adjektiv)
Cornū Amaltheae, PDF verze (IV. dekl., zájmena)
Ex epistolīs duōrum amantium (zájmena, perfektum)
Mōtus terrae Sinās concussit (slovesa, perfektum)
Leōnēs in Africā interitūrī (číslovky)
Dē Rōmānōrum fāstīs str. 91 a 92 (číslovky)

Reálie:

Oblékání ve starověkém Římě
Zemědělství ve starověkém Římě
Postavení otroků v Římě
Římský kalendář
Římské vojsko
Svatba, postavení ženy ve starověkém Římě
Římská rodina

III. ročník

Lekce:

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39

Slovíčka k lekci:

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39

Školní latinský slovník (pracovní verze)
sestavený ze slovíček lekcí 1 - 39. Postupně je rozšiřován a aktualizován. Slouží studentům ke zpřehlednění zvládnutého lexika.

Gramatika k lekcím:

28. Indikativ perfekta aktiva: učebnice str. 134, 135 a 136; přehled: Jak se snadno naučit perfektní kmen.
29. Indikativ plusquamperfekta a futura II. aktiva: učebnice str. 139 a 140; přehled: Jak se snadno naučit perfektní kmen.
30. Konjunktiv perfekta a plusquamperfekta aktiva; Cum historicum: učebnice str. 143, 144 a 145; Konjunktivy a způsob jejich překládání (formát PDF); přehled: Jak se snadno naučit perfektní kmen.
31. Supinum, participium perfekta pasiva: učebnice str. 148, 149 a 150; Přehled participií (vpravo na kraji tabulky).
32. Participium futura aktiva; Opisné časování činné: učebnice str. 148, 149 a 150; Přehled participií (vpravo na kraji tabulky).
33. Ablativ absolutní: učebnice str. 153, 154 a 155; Ukazovací zájmena - tabulka.
34. Indikativ perfekta, plusquamperfekta a futura II. pasiva: učebnice str. 157, 158 a 159; Přehled časování supinového kmene.
35. Konjunktiv perfekta a plusquamperfekta pasiva: učebnice str. 162 a 163; Přehled časování supinového kmene; Cvičení slovesných kategorií s řešením.
36. Infinitivy perfekta a futura: učebnice str. 166 a 167; Cvičení k akuzativu s infinitivem s řešením.
37. Gerundivum: učebnice str. 192 a 193; Gerundivum - cvičení s řešením.
38. Gerundium: učebnice str. 196 a 197; Gerundium - cvičení s řešením.
39. Přímé otázky: učebnice str. 170 a 171.
40. Souslednost časů (nepřímé otázky): učebnice str. 174 a 175.

Důležité gramatické pomůcky:

>>> Učebnice latiny pro gymnázia <<<
Generátor slovesných tvarů všech konjugací

Texty:

Memorābile dictum (zájmena - opakování)
Gallī Rōmam expugnant (perfektní kmen)
An odd guest se slovíčky (perfektní a supinový kmen, cum historicum)
Alia historia dē Aenēā (ak. s inf.)

Petr Abélard: Z dopisů dvou milenců - středověký milostný dopis s poznámkami.
Kultura středověku. Klášterní knihovny - dokument, který přináší rozšiřující reálie k antice i středověku; velmi vhodné i pro zájemce o studium češtiny či dějepisu.
Mōtus terrae Sinās concussit - z latinských zpráv z roku 2008.

Reálie:

Římský triumf (formát pdf)
Písmo, knihy, knihovny (formát pdf)
Kultura středověku. Klášterní knihovny (k tématu "Písmo, knihy, knihovny")
Úvod do římské metriky s ukázkou z Ovidiových Proměn (formát pdf)
Římské domy a bydlení (formát pdf)

IV. ročník

Texty:

Euclīdēs Megarēnsis,
Dē Alexandrō Magnō,
Lēgēs et mōrēs Lacedaemoniōrum

Literatura:

Stručná periodizace římské literatury (formát pdf).

Přehled vybraných autorů římské literatury.

Gramatika:

>>> Učebnice latiny pro gymnázia <<<
Generátor slovesných tvarů všech konjugací

Četba k maturitě:

Augustin: Cōnfessiōnēs (I, 10); český překlad
Brikcius: Anna proletářka, Aurum tacēre
Caesar: Commentāriī dē bellō Gallicō
Carolus IV.: Vīta Carolī
Catullus: Carmen LI
Celsus: Dē medicīnā
Cicerō: In Catilīnam ōrātiō prīma
Cornēlius Nepōs: Dē Hannibale
Einhardus: Vīta Carolī Magnī (cap. 25)
Hieronymus: Vulgāta (Jan 4, 1-11)
Horātius: Carmina (I, 11)
Komenský: Didactica Magna (C. IX 1-2)
Kosmas: Chronica Boemōrum (I, 6 Poselstvo k Přemyslovi)
Legenda Christiānī (7, 75); (český překlad - konec str. 30 a literární pásmo)
Līvius: Ab urbe conditā (II 33, 1-3)
Lucrētius: Dē rērum nātūrā
Ovidius: Metamorphōsēs (Pyramus a Thisbé)
Plautus: Aululāria
Plīnius: Epistulae (VI 16, 1-3)
Propertius: Elegīārum liber prīmus (I)
Sallustius: Catilīnae coniūrātiō (V, 1-8)
Seneca: Epistula ad Lūcīlium (XLVII)
Tacitus: Germānia (I)
Tibullus: Invīsus nātālis
Vergilius: Aenēis (I, 1-11)

Reálie - souhrn:

Česká latinsky psaná literatura
Latina v průběhu staletí
Oblékání ve starověkém Římě
Patristika - apologetika
Písmo, knihy, knihovny (formát pdf) s audiodokumentem
Postavení otroků v Římě
Římská rodina
Římské divadlo (formát pdf)
Římské domy a bydlení (formát pdf)
Římské náboženství - přehled základních božstev
> Mars (Ares), Diana (Artemis), Pluto (Hades) a Neptun (Poseidon)
Římské vojsko
Římský kalendář
Římský triumf (formát pdf)
Správa římského státu
Svatba, postavení ženy ve starověkém Římě
Výchova a vzdělání ve starověkém Římě (formát pdf nebo gif)
Zemědělství ve starověkém Římě

Petr Březina: Římské reálie (kniha ke stažení)

Z obsahu knihy: Jména, čas, úřady, vojsko, výchova a vzdělání, tělesná kultura, hry a zábavy, náboženství a mytologie, přehledy literatury a dějin.

Metrika

Úvod do římské metriky s ukázkou z Ovidiových Proměn (formát pdf)
Petr Březina: Hlavní zásady římské metriky

[Maturitní okruhy 2008]

Ostatní materiály

Jan Martínek: Úloha latiny jako dorozumívacího jazyka v soudobé vědě
(Listy filologické; ročník 111 - 1988)

Když si potřebujete odpočinout od učení

Internetová příručka pro český jazyk. (Pravopis, výklad gramatiky).

Zajímavosti

Život gladiátora byl krutý, krvavý a osamělý

Císař Karel Veliký nebyl žádné ořezávátko, mluvil ale fistulí

Poklad štaufské gotiky, který nám může závidět celý svět

V Británii byla objevena 2000 let stará superdálnice

Odrazit Římany královně pomohlo i lví božstvo, zjistila česká expedice

Proč relikviář sv. Maura skrývá erotické motivy?

Klimatické změny vedly k pádu římské říše, zjistili vědci

V Pompejích se zřítila zeď

Zelenoocí Číňané ze zapadlé vesnice mohou být potomky ztracené římské legie
(Zpráva na pomezí spekulací.)

Pompeje přišly o jednu z nejlépe dochovaných památek

Archeologové našli na Krétě unikátní hrobku, kostru přikrýval zlatý rubáš

Vědci "oživili" 11letou Atéňanku, která žila v 5. století před naším letopočtem

Halleyovu kometu pozorovali jako první už dávní Řekové

Našli jsme Odysseův palác, tvrdí Řekové

Za starověkými Peršany do bohatého města Persepolis

Archimédés ostřeloval Římany parokanónem, ne zrcadly, jak se myslelo

Kleopatra nezemřela uštknutá kobrou do prsu, byla to finta

Archeologové v Británii nalezli kostry sťatých gladiátorů

Část antického Zlatého paláce v Římě spadla, jeho bezpečnost víří debaty

Poušť u biblického Uru skrývala nože a srpy staré čtyři tisíce let

Izraelští archeologové našli v Nazaretu dům z doby Ježíše Krista

Archeologové vyzvedli potopený žulový blok z Kleopatřina paláce

Čeští studenti se neumějí učit, zbytečně biflují

Legendární ztracenou perskou armádu našli v egyptské poušti

Poblíž Říma objevili další, malé koloseum

Vila císaře Vespasiana je „na světě“

V Římě dělníci odkryli město mrtvých

Vědci vykopali v Turecku unikátní sochu císaře Marka Aurelia

Pro italské Pompeje byl vyhlášen stav ohrožení

Krátké latinské příběhy

Na římské aukci
Perseus vyplňuje proroctví
Čekání na pravý okamžik
The lions share (Lví podíl)
All for one and one for all (Všichni za jednoho a jeden za všechny)
The death of Aeschylus
My grandmother's chair se slovíčky
An odd guest se slovíčky
Brutus and Mother Earth (Brutus a matka Země)

Pictura iocosa:

Asterix et Obelix - Libertas vilis est, si nimis fessus es, quominus ea delecteris

Novinky:

29. srpen 2018
Přidán odkaz na nový článek z latinských zpráv - Nuntii latini.

Další užitečné odkazy:

Latinské on-line slovníky

Antická mytologie
(I. ročník)

Latinsky psaná literatura

Pro volné chvíle

Užitečné elektronické pomůcky:
- Učebnice latiny
- Generátor slovesných tvarů
- Jak překládat z latiny

Latinské zprávy:
- Ephemeris
- Nuntii Latini

Řešení problémů

Okno pro rychlý dotaz

Své příspěvky, dotazy, náměty, připomínky zasílejte na můj mail.

Reklama

NASTAVIT JAKO HOMEPAGE  |  KONTAKT: provaznik.martin@seznam.cz