Internetové stránky určené zájemcům o výuku latiny

Kurz latiny pro začátečníky

(2018/9, Centrum pro rodinu, Stojanovo nám. Kroměříž, ČT 16:15)

Informace k výuce (13. prosince)

Připomínám gramatiku indikativu perfekta aktiva (minulého času dokonavého), v učebnici na straně 134. Toto učivo není náročné, ale je celkem důležité, protože perfektum je hodně frekventovaný slovesný čas v latinských textech. Umožní nám to číst spoustu dalších atraktivních latinských příběhů. Nepovinně si můžete k této látce vytisknout přehled Jak se snadno naučit perfektní kmen. V textech, které od této chvíle budete mít na domácí přípravu, se už nyní může perfektum bez předchozího upozornění vyskytovat.

Přeložili jsme Cicerō, ōrātor clārus a Pāvō et grūs (upozorňuji na výskyt gramatické chyby v zadání posledně jmenovaného textu).

Poprvé jsme se společně začetli do biblické, latinsky psané zprávy o narození Ježíška. Tento text je náročnější, na samostatnou přípravu vám ho domů dávat nebudu. Příště si v něm ovšem znovu s pomocí lektora trochu počteme.

Na příště (20. prosince)

Příště budeme společně číst a překládat vybrané latinské koledy. Rozdal jsem vám také příběh Dē leōne magnō et mūre parvulō - uvědomil jsem si ovšem, že tento článek obsahuje již také adjektiva III. deklinace. Pokud se budete řídit tabulkou univerzálkou, nemělo by vám to dělat snad žádné problémy. Mohu vám však napovědět, o která dvě slůvka jde, aby vám to nezkomplikovalo přípravu.

Adjektiva v příběhu o lvu a myši skloňovaná podle III. deklinace:

* "incolumem" - od adjektiva "incolumis, e";

* "ingentī" - od adjektiva "ingēns, entis";

(Gramatiku samotnou si vysvětlíme podrobněji na příštím setkání.)

Opět se také podíváme na biblickou zprávu o narození Ježíše z Lukášova evangelia.

Bude to naše poslední předvánoční setkání a také poslední v tomto občanském roce.

Živá latina (7. prosince)

Občas potřebujeme sdělit svým přátelům omluvu, nebo zdůvodnit svou nepřítomnost apod. Ukážeme si, jak to lze říci v latině. Použijeme přitom jednoduchou syntax, tj. hlavní věty a nejvýše souřadná souvětí.

Excūsā mē, amīce. In nostram sessiunculam propter labōrem necessārium venīre nōn possum. - "Omluv mě, příteli. Na naše posezeníčko kvůli nezbytné práci nemohu přijít."

Přičemž "sessiuncula, ae, f." zde znamená přátelskou schůzku, kroužek, kde se tak trochu "klábosí". Pro vážnější schůzku je vhodné použít slůvko "conventiculum, ī, n.", případně "congressiō, ōnis, f." Pokud se chcete omluvit z našeho "čtení", "lekce", nebo "výuky", můžete použít slovo "lectiō, ōnis, f."

Důvod nepřítomnosti (ve větě vyjádřený po předložce "propter", která se pojí s akuzativem) může být kromě nezbytné práce ještě "nemoc" (morbus, ī, m.), nebo "rodinné záležitosti" (= causae domesticae; causa, ae, f. = příčina, důvod; domesticus, a, um = domácí) či "soukromé důvody" (= causae prīvātae; prīvātus, a, um = soukromý). Když pojedeme na cestu do zahraničí, můžeme použít slůvko "peregrīnātiō, ōnis, f."

Excūsāte mē, amīcī. In nostram lectiōnem propter causās domesticās (propter morbum, propter peregrīnātiōnem) venīre nōn possum. - "Omluvte mě, přátelé. Na naši lekci z rodinných důvodů (kvůli nemoci, kvůli cestě do ciziny) nemohu přijít."

I. ročník

Lekce:

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Slovíčka k lekci:

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Školní latinský slovník (pracovní verze)

Texty:

Dē Italiā (1. deklinace, 1. konjugace),
Elephantī (1. a 2. deklinace),
Dē metallīs (2. dekl. - neutra),
Rōmānī et Etruscī (2. dekl., ind. préz.),
Fābulae antīquae (1.-2. dekl., sloveso ESSE),
Caesar ad Alesiam (1.-2. dekl., slovesa 3. konjugace),
Sicilia, īnsula Italiae (1.-2. dekl., ind. préz. všech konjugací),
Aesculapius, prīmus medicus Graecōrum (1.-2. dekl., ind. préz. všech konjugací),
Rūsticus Sabīnus et vīcīnus (pádové vazby u sloves),
Dē Diānā et Minervā (1.-2. dekl., ind. préz. 1.-2. konj.),
In scholā Rōmānā (1.-2. dekl., ind. préz. všech konj.),
Aegyptus, rēgnum Africae (1.-2. dekl., ind. préz. všech konj.),
Dē amīcitiā lupī fābula (ind. impf.),
Germānī antīquī (ind. impf.),
Concordiā parvae rēs crēscunt (3. dekl. - vzor "miles", ind. impf., sloveso ESSE),
In hortō nostrō (3. dekl. m+f),
Dē Rōmānīs (3. dekl. m+f),
Cicerō, ōrātor clārus (3. dekl. m+f),
Capitōlium (3. dekl. m+f),
Pāvō et grūs (3. dekl. m+f),
Multa maria (3. dekl. - neutra),
Dē leōne magnō et mūre parvulō (skloňování všech deklinací, včetně adjektiv),
Pater noster,
Salutem et pacem sanctam, Alma nox - latinské koledy,
Zpráva o narození Ježíška (biblická bilingva - srovnání dvou překladů: 1. verze podle moderního překladu v intencích klasické latiny a 2. podle nejrozšířenějšího latinského překladu, tzv. Vulgáty),
Crēdō.
Srovnání latiny a moderních jazyků na základě textu Pater noster.

Gramatika:

>>> Učebnice latiny pro gymnázia <<<
Generátor slovesných tvarů všech konjugací
Přehled skloňování latinských substantiv
Přehled: slovesa - indikativ prézentu
Sloveso ESSE a složeniny
Indikativ imperfekta sloves I.-IV. konjugace
Přehled skloňování III. deklinace ("tabulka univerzálka")
Přehled rodů III. deklinace podle zakončení substantiv (nepovinné)
Určení rodu substantiv III. dekl. pomocí vhodných adjektiv
Křížovka k substantivům III. deklinace s řešením.
Přídavná jména (adiectīva)
Příslovce (adverbia)
Časování sloves v ind. préz - cvičení i s řešením.
Ind. impf. I.-IV. konjugace - cvičení i s řešením.
ESSE a složeniny - cvičení i s řešením.
III. dekl. (m+f) - cvičení i s řešením (rozpoznávání vzorů).
Futurum I. sloves 1. a 2. konjugace a cvičení s řešením.
Futurum I. sloves 3. a 4. konjugace a cvičení s řešením.

Reálie:

Římské náboženství - přehled základních božstev
Mars (Ares), Diana (Artemis), Pluto (Hades) a Neptun (Poseidon)
Antická mytologie

II. ročník

Lekce:

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22½, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Slovíčka k lekci:

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22½, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Školní latinský slovník (pracovní verze)

Gramatika k lekcím:

16. Pravidelné stupňování adjektiv: učebnice str. 59 a 60.
17. Nepravidelné a opisné stupňování adjektiv, stupňování adverbií: učebnice str. 60, 61, 64 a 65; přehled: Příslovce (adverbia).
18. Substantiva IV. deklinace: učebnice str. 76, 77; Přehled skloňování latinských substantiv.
19. Substantiva V. deklinace: učebnice str. 80; Přehled skloňování latinských substantiv.
20. Zájmena osobní, přivlastňovací a zvratná: učebnice str. 84, 85.
21. Zájmena ukazovací: učebnice str. 125 a 126; Ukazovací zájmena - tabulka.
22. Vazba akuzativu s infinitivem: učebnice str. 112, 113; výklad: Akuzativ s infinitivem; Cvičení k akuzativu s infinitivem s řešením.
22½. Vazba nominativu s infinitivem: učebnice str. 115 a 116; výklad: Nominativ s infinitivem.
23. Konjunktiv prézentu sloves 1.–4. konjugace a slovesa ESSE: učebnice str. 99, 100, 104 a 105; Cvičení slovesných kategorií s řešením; Přehled "příznaků" sloves 1.-4. konjugace (prézentní kmen).
24. Konjunktiv imperfekta 1.–4. konjugace a slovesa ESSE; Účelové a podmínkové věty: učebnice str. 99, 100, 104 a 105; výklad: Podmínkové věty; Přehled "příznaků" sloves 1.-4. konjugace (prézentní kmen).
25. Číslovky základní, řadové, podílné a násobné: učebnice str. 87, 88, 89, 232 a 233; výklad: Číslovky (numerālia).
26. Deponentní slovesa: učebnice str. 108; přehled: 240, 241 a 242.
27. Zájmena tázací, vztažná, neurčitá a zájmenná adjektiva: učebnice str. 129, 130 a 131; přehled: 230 a 231.
28. Indikativ perfekta aktiva: učebnice str. 134, 135 a 136; přehled: Jak se snadno naučit perfektní kmen.
29. Indikativ plusquamperfekta a futura II. aktiva: učebnice str. 139 a 140; přehled: Jak se snadno naučit perfektní kmen.

Důležité gramatické pomůcky:

>>> Učebnice latiny pro gymnázia <<<
Generátor slovesných tvarů všech konjugací

Texty:

Aquila et cunīculus (opakování: 1.-2. deklinace; ind. préz.)
Pāvō et grūs (opakování: 3. deklinace M+F; participium préz. akt.)
My grandmother's chair se slovíčky (zájmena osobní, přivlastňovací; stupňování adjektiv)
Cornū Amaltheae, PDF verze (IV. dekl., zájmena)
Ex epistolīs duōrum amantium (zájmena, perfektum)
Mōtus terrae Sinās concussit (slovesa, perfektum)
Leōnēs in Africā interitūrī (číslovky)
Dē Rōmānōrum fāstīs str. 91 a 92 (číslovky)

Reálie:

Oblékání ve starověkém Římě
Zemědělství ve starověkém Římě
Postavení otroků v Římě
Římský kalendář
Římské vojsko
Svatba, postavení ženy ve starověkém Římě
Římská rodina

III. ročník

Lekce:

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39

Slovíčka k lekci:

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39

Školní latinský slovník (pracovní verze)
sestavený ze slovíček lekcí 1 - 39. Postupně je rozšiřován a aktualizován. Slouží studentům ke zpřehlednění zvládnutého lexika.

Gramatika k lekcím:

28. Indikativ perfekta aktiva: učebnice str. 134, 135 a 136; přehled: Jak se snadno naučit perfektní kmen.
29. Indikativ plusquamperfekta a futura II. aktiva: učebnice str. 139 a 140; přehled: Jak se snadno naučit perfektní kmen.
30. Konjunktiv perfekta a plusquamperfekta aktiva; Cum historicum: učebnice str. 143, 144 a 145; Konjunktivy a způsob jejich překládání (formát PDF); přehled: Jak se snadno naučit perfektní kmen.
31. Supinum, participium perfekta pasiva: učebnice str. 148, 149 a 150; Přehled participií (vpravo na kraji tabulky).
32. Participium futura aktiva; Opisné časování činné: učebnice str. 148, 149 a 150; Přehled participií (vpravo na kraji tabulky).
33. Ablativ absolutní: učebnice str. 153, 154 a 155; Ukazovací zájmena - tabulka.
34. Indikativ perfekta, plusquamperfekta a futura II. pasiva: učebnice str. 157, 158 a 159; Přehled časování supinového kmene.
35. Konjunktiv perfekta a plusquamperfekta pasiva: učebnice str. 162 a 163; Přehled časování supinového kmene; Cvičení slovesných kategorií s řešením.
36. Infinitivy perfekta a futura: učebnice str. 166 a 167; Cvičení k akuzativu s infinitivem s řešením.
37. Gerundivum: učebnice str. 192 a 193; Gerundivum - cvičení s řešením.
38. Gerundium: učebnice str. 196 a 197; Gerundium - cvičení s řešením.
39. Přímé otázky: učebnice str. 170 a 171.
40. Souslednost časů (nepřímé otázky): učebnice str. 174 a 175.

Důležité gramatické pomůcky:

>>> Učebnice latiny pro gymnázia <<<
Generátor slovesných tvarů všech konjugací

Texty:

Memorābile dictum (zájmena - opakování)
Gallī Rōmam expugnant (perfektní kmen)
An odd guest se slovíčky (perfektní a supinový kmen, cum historicum)
Alia historia dē Aenēā (ak. s inf.)

Petr Abélard: Z dopisů dvou milenců - středověký milostný dopis s poznámkami.
Kultura středověku. Klášterní knihovny - dokument, který přináší rozšiřující reálie k antice i středověku; velmi vhodné i pro zájemce o studium češtiny či dějepisu.
Mōtus terrae Sinās concussit - z latinských zpráv z roku 2008.

Reálie:

Římský triumf (formát pdf)
Písmo, knihy, knihovny (formát pdf)
Kultura středověku. Klášterní knihovny (k tématu "Písmo, knihy, knihovny")
Úvod do římské metriky s ukázkou z Ovidiových Proměn (formát pdf)
Římské domy a bydlení (formát pdf)

IV. ročník

Texty:

Euclīdēs Megarēnsis,
Dē Alexandrō Magnō,
Lēgēs et mōrēs Lacedaemoniōrum

Literatura:

Stručná periodizace římské literatury (formát pdf).

Přehled vybraných autorů římské literatury.

Gramatika:

>>> Učebnice latiny pro gymnázia <<<
Generátor slovesných tvarů všech konjugací

Četba k maturitě:

Augustin: Cōnfessiōnēs (I, 10); český překlad
Brikcius: Anna proletářka, Aurum tacēre
Caesar: Commentāriī dē bellō Gallicō
Carolus IV.: Vīta Carolī
Catullus: Carmen LI
Celsus: Dē medicīnā
Cicerō: In Catilīnam ōrātiō prīma
Cornēlius Nepōs: Dē Hannibale
Einhardus: Vīta Carolī Magnī (cap. 25)
Hieronymus: Vulgāta (Jan 4, 1-11)
Horātius: Carmina (I, 11)
Komenský: Didactica Magna (C. IX 1-2)
Kosmas: Chronica Boemōrum (I, 6 Poselstvo k Přemyslovi)
Legenda Christiānī (7, 75); (český překlad - konec str. 30 a literární pásmo)
Līvius: Ab urbe conditā (II 33, 1-3)
Lucrētius: Dē rērum nātūrā
Ovidius: Metamorphōsēs (Pyramus a Thisbé)
Plautus: Aululāria
Plīnius: Epistulae (VI 16, 1-3)
Propertius: Elegīārum liber prīmus (I)
Sallustius: Catilīnae coniūrātiō (V, 1-8)
Seneca: Epistula ad Lūcīlium (XLVII)
Tacitus: Germānia (I)
Tibullus: Invīsus nātālis
Vergilius: Aenēis (I, 1-11)

Reálie - souhrn:

Česká latinsky psaná literatura
Latina v průběhu staletí
Oblékání ve starověkém Římě
Patristika - apologetika
Písmo, knihy, knihovny (formát pdf) s audiodokumentem
Postavení otroků v Římě
Římská rodina
Římské divadlo (formát pdf)
Římské domy a bydlení (formát pdf)
Římské náboženství - přehled základních božstev
> Mars (Ares), Diana (Artemis), Pluto (Hades) a Neptun (Poseidon)
Římské vojsko
Římský kalendář
Římský triumf (formát pdf)
Správa římského státu
Svatba, postavení ženy ve starověkém Římě
Výchova a vzdělání ve starověkém Římě (formát pdf nebo gif)
Zemědělství ve starověkém Římě

Petr Březina: Římské reálie (kniha ke stažení)

Z obsahu knihy: Jména, čas, úřady, vojsko, výchova a vzdělání, tělesná kultura, hry a zábavy, náboženství a mytologie, přehledy literatury a dějin.

Metrika

Úvod do římské metriky s ukázkou z Ovidiových Proměn (formát pdf)
Petr Březina: Hlavní zásady římské metriky

[Maturitní okruhy 2008]

Ostatní materiály

Jan Martínek: Úloha latiny jako dorozumívacího jazyka v soudobé vědě
(Listy filologické; ročník 111 - 1988)

Když si potřebujete odpočinout od učení

Internetová příručka pro český jazyk. (Pravopis, výklad gramatiky).

Krátké latinské příběhy

Na římské aukci
Perseus vyplňuje proroctví
Čekání na pravý okamžik
The lions share (Lví podíl)
All for one and one for all (Všichni za jednoho a jeden za všechny)
The death of Aeschylus
My grandmother's chair se slovíčky
An odd guest se slovíčky
Brutus and Mother Earth (Brutus a matka Země)

Pictura iocosa:

Asterix et Obelix - Libertas vilis est, si nimis fessus es, quominus ea delecteris

Novinky:

6. prosinec 2018
Připravil jsem pro vás několik textů k adventní době - trvale budou k dispozici v sekci pro I. ročník.

Další užitečné odkazy:

Latinské on-line slovníky
- z nich vřele doporučuji Morfologickou analýzu latinských slov

Antická mytologie
(I. ročník)

Latinsky psaná literatura

Pro volné chvíle

Užitečné elektronické pomůcky:
- Učebnice latiny
- Generátor slovesných tvarů
- Jak překládat z latiny

Latinské zprávy:
- Ephemeris
- Nuntii Latini

Řešení problémů

Okno pro rychlý dotaz

Své příspěvky, dotazy, náměty, připomínky zasílejte na můj mail.

Reklama

NASTAVIT JAKO HOMEPAGE  |  KONTAKT: provaznik.martin@seznam.cz