Na římské aukciV dobách Říma používali lidé při aukcích k podání nabídky totéž, co dnes; při aukci jste museli dávat pozor, abyste nedělali nějaké neúmyslné pohyby, o nichž by si aukcionář mohl myslet, že jsou to záměrné signály; jestliže jste to udělali, mohl si myslet, že jste nabídli vyšší sumu peněz, než jakou nabídla poslední osoba.

 

Apōnius ad auctiōnem vēnit. imperātor Caligula gladiātōrēs vēndēbat. Apōnius tamen fessus erat. quod fessus erat, mox nūtābat. diū dormiēbat et nūtābat. tum amīcus "surge, Apōnī!" clāmāvit. Apōnius subsellia circumspectāvit. prope eum erant duo murmillōnēs, trēs bēstiāriī, octō retiāriī. "quid est?" rogāvit Apōnius. "cuius sunt hī gladiātōrēs?" "nunc sunt tuī," respondit amīcus.

 

vēndō, ere, didī, ditum prodávat (dávat do dražby)

fessus, a, um unavený

mox brzy

nūtō, āre, āvī, ātum hlavou kývat, pokyvovat

diū dlouho

surgō, ere, surrēxī, surrēctum vstávat

subsellium, iī, n. lavice, sedátko, sedadlo

circum-spectō, āre, āvī, ātum kolem se rozhlížet

prope blízko

murmillō, ōnis, m. druh těžkooděných gladiátorů, majících na přilbici odznak rybu

bēstiārius, iī, m. zápasník se šelmami

retiārius, iī, m. síťař (gladiátor vyzbrojený sítí a trojzubou vidlicí)

respondeō, ēre, spondī, spōnsum odpovídat