Internetové stránky určené zájemcům o výuku latiny

[verze MS Word]

Motus terrae Sinas concussit

Zpráva ze 16.5.2008; převzato z http://www.yleradio1.fi/nuntii/.

Gravissimus terrae motus die Lunae regiones Sinarum medias concussit. Tantum in provincia Sichuan minime quindecim milia hominum interierunt.

Vis concussionis ex eo apparet, quod aedificia altiora etiam Pekini et Bancokii movebantur. Etiam Hanoii motus sentiebatur.

Regimen Sinarum octoginta milia militum auxilio victimis misit.

Cum regiones maxime afflictae nondum a succursoribus adiri potuerint, adhuc non constat, quanta sint damna et quantus numerus sit mortuorum et vulneratorum.

Succursores quidem victimarum numerum censere conantur, quod difficillimum est, quia permulti homines sub officinis, scholis, domibus aliisque habitationibus sepulti sunt.

Viis calamitate interruptis subsidia laborantibus ex aeroplanis et helicopteris deiciuntur.

In oppido Yingxiu prope octo milia incolarum interisse creduntur. Qui numerus non inclusus est in illis quindecim milibus, quorum supra mentionem fecimus.

In regione Wenxchuan oppida ita deleta sunt, ut vix singulae domus restiterint.

In urbe Mianzhu, quae prope epicentrum sita est, minime decem milia hominum sub ruinis adhuc esse dicuntur.

Itemque in alia urbe, cui nomen Mianyang, salvatores Sinenses hominum milia duodeviginti ruderibus tectos iacere rettulerunt.

In regionibus terrae motu adflictis plus centum miliones hominum habitare constat. Novi de magnitudine calamitatis nuntii usque afferuntur.

Poznámky:

motus (us, f.) terrae = zemětřesení (pohyb země)
Sinae, arum, f. = Čína
concutio, ere, cussi, cussum = třást, otřásat, narážet
gravissimus (přeložte elativem: "velmi …")
dies Lunae = pondělí
vis, f. = síla
concussio, onis, f. = otřes
appareo, ere, apparui = jevit se, být zřejmý
apparet, quod = že (předmětná VV)
altus, a, um = vysoký
Pekini, Bancokii, Hanoii (lokály - pády místa) = v Pekingu …
regimen (inis, n.) Sinarum = čínská vláda
victima, ae, f. = oběť
auxilio mittere = poslat na pomoc
Cum regiones … = zde příčinně: protože …
affligo, ere, flixi, flictum = zničit; trápit, sužovat; postihnout; afflictus, a, um = postižený
nondum adiri potuerint = dosud nemohly být zpřístupněny
succursor, oris, m. = pomocník, záchranář
adhuc = dosud
quantus, a, um = jak velký
damnum, i, n. = škoda
vulneratus, i, m. = raněný
conor, ari, atus sum = pokusit se
censeo, ere, ui, censum = odhadnout
conantur, quod (vztažné zájmeno)
permultus, a, um = přemnohý
officina, ae, f. = továrna
habitatio, onis, f. = obydlí
sepelio, ire, ivi (ii), sepultum = pohřbívat; sepulti sunt = byli pohřbeni;
viis calamitate interruptis, … (ablativ absolutní) = protože se cesty při pohromě zničily (přerušily), ...
subsidium, ii, n. = pomoc
laboro, are, avi, atum = zde: soužit se, strádat
deicio, ere, ieci, iectum = svrhovat, shazovat
creduntur interisse = předpokládá se, že zemřeli …
prope octo milia = téměř, skoro
qui numerus = hic numerus
includo, ere, clusi, clusum = uzavřít, zde: zahrnout; inclusus est = byl zahrnut
milibus, quorum … = (vztažně) o nichž
supra (adv.) = výše, shora, nahoře
mentio, onis, f. = zmínka; mentionem facere alicuius rei = zmínit se o něčem
ita …, ut … (účinková věta) = tak …, že …
vix = sotva, stěží, jen tak, sotvaže
resto, are, stiti, - = zůstávat, zbývat
singuli, ae, a = jednotliví
prope epicentrum = poblíž, blízko
dicuntur esse (vazba nom. s inf.) = prý jsou (říká se, že jsou)
ruina, ae, f. = troska
salvator, oris, m. = zachránce (synonymum k "succursor")
Sinensis, e = čínský
refero, ferre, rettuli, relatum = oznámit
rudus, eris, n. = drť; zde pl.: sutiny
tectus, a, um = zakrytý, přikrytý, pokrytý
iaceo, ere, ui, - = ležet
adflictus = afflictus
constat habitare (ak. s inf.) = je známo, že bydlí …
plus centum miliones … = více než …
milio, onis, f. = milion
novi nuntii de magnitudine calamitatis (přívlastek neshodný se v latině vkládá často mezi nadřazený větný člen a jeho přívlastek shodný)
usque = ještě
affero, afferre, attuli, allatum = přinášet, donášet, oznamovat

Nuntii Latini

Na internetu se můžeme v dnešní době setkávat s latinou v různých podobách. Moderní latinu nabízejí na velmi dobré úrovni stránky finského rádia http://www.yleradio1.fi/nuntii/, kde se pravidelně jednou týdně objevují latinské zprávy, které mají své stálé místo i ve vysílání.

Jejich jazyk není nijak zvlášť obtížný a pokud znáte reálie (souvislosti obsahu zpráv), nemělo by vám dělat problémy textu porozumět a přeložit ho. Při překladu jedné z těchto zpráv vám mohou pomoci i obsáhlé poznámky.

 © 2008-2019  |  KONTAKT: provaznik.martin@seznam.cz