Přehled skloňování III. deklinacePřehled koncovek:

tab. 1

Sg.

Pl.

nom.

různé zakončení

-ēs (N: -a, -ia)*

gen.

-is

-um, -ium (viz tab. 2)

dat.

-ibus

ak.

-em (N: =nom.)

=nom.

vok.

=nom.

=nom.

abl.

-e, -ī (viz tab. 2)

-ibus

 

Nepravidelnosti jednotlivých vzorů:

tab. 2

M+F

M+F(stejnosl.)**

N

N(-e, -al, -ar)

ADJEKTIVA

PARTICIPIA

vzor:

mīlēs

cīvis

carmen

mare

fēlīx

laudāns

abl. sg

mīlit-e

cīv-e

carmin-e

mar

fēlīc

laudant-e

gen. pl.

mīlit-um

cīv-ium

carmin-um

mar-ium

fēlīc-ium

laudant-ium

 

Poznámky:

*) V nom. pl. mají neutra podle vzoru carmen vždy pouze jednoduché –a (carmina, corpora, nomina…).

Zatímco neutra zakončená na –e, -al, -ar, dále tvary neuter všech adjektiv a participií mají v nom. pl. vždy koncovku –ia (maria, animalia, exemplaria, felicia, laudantia…).

**) Podle vzoru cīvis se skloňují maskulina a feminina

a) stejnoslabičná (civis, is, m.; avis, is, f; ovis, is, f.; aj.),

b) dále také většina maskulin a feminin III. deklinace, která jsou v nom. sg. zakončena na –s, -x a v gen. sg. předchází koncovce –is dvě souhlásky (urbs, urbis, f.; arx, arcis, f.; ars, artis, f.; gens, gentis, f.; aj.). Na výjimky z tohoto pravidla budou studenti průběžně upozorňováni.

 

Cvičení: vyskloňujte:

těžká rána (těžký - gravis, e; rána - vulnus, eris, n.)

snadný příklad (snadný - facilis, e; příklad - exemplar, aris, n.)

šťastná panna (šťastný - fēlīx, īcis; panna - virgō, inis, f.)

statečné pokolení (statečný - fortis, e; pokolení - gēns, gentis, m.)

ostrý mráz (ostrý - ācer, ācris, ācre; mráz - frīgus, frīgoris, n.)

radující se liška (radovat se - gaudeō, ēre; liška - vulpēs, is, f.)

rozhodující zápas (rozhodovat - dēcernō, ere; zápas - certāmen, certāminis, n.)

žijící strom (žít - vīvō, ere; strom - arbor, oris, f.)