Přídavná jména (adiectīva) III. deklinace


sg. 

trojvýchodná

dvojvýchodná

jednovýchodná

m.

f.

n.

m.+f.

n.

m.+f.

n.

nom.

celer

celer-is

celer-e

brev-is

brev-e

fēlīx

gen.

 

celer-is

 

brev-is

fēlīc-is

dat.

 

celer-ī

 

brev-ī

fēlīc-ī

ak.

celer-em

celer-em

celer-e

brev-em

brev-e

fēlīc-em

fēlīx

vok.

celer!

celer-is!

celer-e!

brev-is!

brev-e!

fēlīx!

abl.

 

celer-ī

 

brev-ī

fēlīc-ī

pl.

 

 

 

 

 

nom.

celer-ēs

celer-ēs

celer-ia

brev-ēs

brev-ia

fēlīc-ēs

fēlīc-ia

gen.

 

celer-ium

 

brev-ium

fēlīc-ium

dat.

 

celer-ibus

 

brev-ibus

fēlīc-ibus

ak.

celer-ēs

celer-ēs

celer-ia

brev-ēs

brev-ia

fēlīc-ēs

fēlīc-ia

vok.

celer-ēs!

celer-ēs!

celer-ia!

brev-ēs!

brev-ia!

fēlīc-ēs!

fēlīc-ia!

abl.

 

celer-ibus

 

brev-ibus

fēlīc-ibus


Adjektiva III. deklinace

mohou být:

1. trojvýchodná: každý rod má v nom. sg. svou koncovku.

Jsou zakončena na -er, -is, -e:

celer, celeris, celere

 

rychlý, rychlá, rychlé

 

2. dvojvýchodná: rod mužský a ženský má v nom. sg. stejnou koncovku.

Jsou zakončena na -is, -e:

brevis (m.+f.), breve (n.)

 

krátký, krátká, krátké

 

3. jednovýchodná: rod mužský, ženský i střední má v nom. sg. stejnou koncovku.

Jsou zakončena různě, např. -x, -ēns aj.:

fēlīx (m.+f.+n.), gen. fēlīcis

 

šťastný, šťastná, šťastnéSkloňují se:

- maskulina a feminina podobně jako vzor cīvis s výjimkou abl. sg. (gen.pl. -ium),

- neutra podobně jako vzor mare.


Některá jednovýchodná adjektiva však mají v abl. sg. -e a v gen. pl. -um, nejčastější jsou:

dīvēs, dīvitis - bohatý; pauper, pauperis - chudý; vetus, veteris - starý.


Poznámka:

Latinská adjektiva se často stávají substantivy:

amīcus, -a, -um - přátelský

amīcus, -ī, m. - přítel

bonus, -a, -um - dobrý

bonum, -ī, n. - dobro

Některých adjektiv se v plurálu užívá substantivně:

Rōmānus, -a, -um - římský

Rōmānī - Římané

Plurál středního rodu adjektiv znamená:

bona, -ōrum, n. - statky, majetek; multa - mnoho, omnia - všechno atd.