Příslovce (adverbia)


Dělí se na příslovce:

1. místa, např. hīc zde, tam, inde odtud

2. času, např. hodiē dnes, crās zítra, herī včera, tum tehdy

3. příčiny, např. cūr proč, proptereā proto

4. způsobu, vztahu a míry, např. quam jak, nimis příliš

 

Příslovce způsobu

- tvoří se obvykle z adjektiva od tvaru genitivu sg. odtržením genitivní koncovky a přidáním přípony:

 

{

u adjektiv 1. a 2. deklinace

- adj. clārus, gen. clār-ī, adv. clār-ē = slavně

-iter

-er

{

u adjektiv 3. deklinace, (přípona -er se přidává k adj. zakončeným v nom. sg. na -ns

- adj. fēlīx, gen. fēlīc-is, adv. fēlīc-iter = šťastně

- adj. sapiēns, gen. sapient-is, adv. sapient-er = moudře

 

Některá adjektiva 1. a 2. deklinace tvoří adverbia příponou –ō, např. rārō zřídka, sērō pozdě.

Někdy se užívá akuzativu sg. neutra adjektiva ve smyslu adverbia: multum mnoho, facile snadno.

Ablativ sg. některých substantiv se používá jako příslovce způsobu:

modō jen, pouze

abl. sg. od modus, -ī, m.

míra, způsob

iūre právem

abl. sg. od iūs, iūris, n.

právo

 

 

 

 

Stupňování příslovcí

 

Komparativ: užívá se akuzativu sg. neutra komparativu adjektiva:

adj. clārior, clārius

slavnější

adv. clārius

slavněji

 

Superlativ: tvoří se od superlativu adjektiva příponou :

adj. clārissimus

nejslavnější

adv. clārissimē

nejslavněji

 

 

Pravidelné stupňování adverbií

 

adjektivum 

adverbium

pozitiv

komparativ

superlativ

clārus

clār-ē

clār-ius

clārissim-ē

fēlīx

fēlīc-iter

fēlīc-ius

fēlīcissim-ē

sapiēns

sapient-er

sapient-ius

sapientissim-ē

 

 

Nepravidelné stupňování adverbií

 

adjektivum 

adverbium

pozitiv

komparativ

superlativ

bonus

bene dobře

melius lépe

optimē nejlépe

malus

male špatně

peius hůře

pessimē nejhůře

parvus

paulum málo

minus méně

minimē nejméně

magnus

magnopere velmi

magis více

maximē nejvíce

multus

multum mnoho

plūs více

plūrimum nejvíce