Věty podmínkové (kondicionální, hypotetické)


Věty podmínkové jsou věty příslovečné, které vyjadřují podmínku k ději své věty řídící.
V podmínkovém souvětí se nazývá podmínková věta předvětí (protasis) a věta hlavní, obsahující děj podmíněný (výsledek), závětí (apodosis). Podmínkové věty jsou zpravidla uváděny spojkou (jestliže, kdyby), při záporu týkajícím se celé věty nisi (jestliže ne, kdyby ne).

Jsou tři hlavní formy podmínkového souvětí:
1. Forma indikativní (reální). V předvětí i závětí je indikativ; indikativ tu vyjadřuje skutečnost vztahu obou dějů.
Si vales, bene est. Jsi-li zdráv, je dobře.
Nisi pluit, in foro homines ambulant. Jestliže neprší, na náměstí se procházejí lidé.

2. Forma možnosti (potenciální). V předvětí i závětí je konjunktiv možnosti, a to o ději přítomném buď konjunktiv prézenta nebo konj. perfekta. (Možnost v minulosti se vyjadřuje konjunktivem impf., ale podmínkové věty s tímto konj. splývají s větami formy irreální.) Vyjadřuje se tím, že děj je buď možný ve skutečnosti, nebo že je možno si to alespoň myslet.
Si id pater sciat, moneat me. Kdyby to otec věděl, napomenul by mě.
Si iam patriam videam, gaudeam. Kdybych již viděl vlast, radoval bych se.

3. Forma neskutečnosti (irreální). V předvětí i závětí je konjunktiv neskutečnosti, a to buď konj. impf. nebo konj. plusquamperfekta. Vyjadřuje se tím neskutečnost podmínky i podmíněného děje.
Si iste adulescens equus esset, esset indomabilis. Kdyby byl tento jinoch kůň, byl by nezkrotný.
Si rex essem, numquam laborarem. Kdybych byl králem, nikdy bych nepracoval.


Zkuste si přeložit:
Jestliže se učím, učitel mě chválí.
Kdybych se učil, učitel by mě chválil.
Kdybych pil víno, zpíval bych. (pít: bibō, ere)
Jestliže miluji nějakou dívku, líbám ji. (líbat: ōsculor, ārī)
Kdybych miloval nějakou dívku, líbal bych ji.
Kdybych byl tak vášnivý latinář, jako jsem milovník, určitě bych již učil na univerzitě.
(tak před adj.: tam; vášnivý: ardēns, ardentis; latinář: latīnārius, iī, m.; milovník: amātor, ōris, m.; jako: sicut; určitě: certē; univerzita: ūniversitās, ātis, f.)
Kdyby prase mělo křídla, křídla jako pták, vyletěl bych na praseti někam do oblak.
(prase: porcus, ī, m.; křídlo: āla, ae, f.; [varianta: mít křídla = být okřídlen, okřídlený: ālātus, a, um;] vyletět: ēvolō, āre; někam: aliquō; oblak: nūbēs, is, f.)